FAST EJENDOM OG ENTREPRISE

Rådgivning i forbindelse med fast ejendom og entreprise er et af LOU Advokater’s kerneområder. Hvad enten det gælder køb og salg af bestående ejendomme, udstykning eller udvikling af projektejendomme, plan- og miljøforhold eller lejeretlige anliggender, så har vi kompetencerne og erfaringen.

Vores kompetencer er ikke begrænset til danske forhold. LOU Advokater har rådgivet i forbindelse med mange handler med erhvervs- og udlejningsejendomme og landbrugsejendomme både i og uden for Europa.

Erhvervsejendomme

 • Rådgivning i forbindelse med køb og salg
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af køb og salg
 • Juridisk due diligence
 • Finansiering
 • Lejekontrakter og lejeforhold

 Udlejningsejendomme

 • Rådgivning i forbindelse med køb og salg
 • Tilbudspligt
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af køb og salg
 • Juridisk due diligence
 • Finansiering
 • Lejekontrakter
 • Huslejenævnssager

 Landbrugsejendomme

 • Rådgivning i forbindelse med køb og salg
 • Tilbudspligt
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af køb og salg
 • Juridisk due diligence
 • Finansiering

Lejeret
Vi rådgiver udlejere om alle lejeretlige forhold vedrørende såvel erhvervslejemål (ikke beboelse) som boliglejemål (beboelse).
Ved kontraktindgåelse rådgiver vi blandt andet med undersøgelser af adkomstforhold, offentretslige rådighedsindskrænkninger, sikkerhedsstillelser, bonitet og økonomisk soliditet af kontraktsparter.

Ved lejeforholdets ophør rådgiver og bistår vi blandt andet med opsigelse, ophævelse og udsættelse af lejere, fraflytningsopgørelse samt håndtering af tvister ved huslejenævn, fogedret, boligret og voldgift. Ved frasalg eller tilkøb bistår vi med gennemførelse af tilbudspligt.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Lejekontrakter – vedr. såvel bolig- som erhvervslejemål
 • Boligretssager – vedr. såvel bolig- som erhvervslejemål
 • Huslejenævnssager
 • Lejeberegninger
 • Lejevarslinger – vedr. såvel bolig- som erhvervslejemål

Entreprise
LOU Advokater rådgiver private virksomheder, blandt andre bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere, arkitekter, m.m. om forhold i et byggeforløb. Herunder bistår vi ved forhandlinger om udarbejdelse af entreprisekontrakter samt rådgivningsaftaler, der bliver tilpasset til de konkrete forhold og behov. Vi sikrer, at de væsentligste og typiske konfliktsituationer er reguleret, inden en eventuel tvist måtte opstå.

Vi har omfattende erfaring med partnering og partnerskaber. Vi rådgiver om finansiering og sikkerheder og yder bistand med løbende opfølgning i byggeperioden og frem til afslutningen af byggeriet.
Vi bidrager med ekspertise inden for samtlige entrepriseretlige problemstillinger, herunder:

 • Forhandlinger med entreprenører, hhv. bygherrer forud for aftaleindgåelse
 • Forsikringsspørgsmål
 • Forsinkelse, herunder stillingtagen til evt. ret til fristforlængelse, misligholdelsesbeføjelser og ophævelse af aftalen
 • Indgåelse af entrepriseaftaler med stillingtagen til vilkår, herunder aftale om anvendelse af AB 92
 • Mangler ved det udførte arbejde, herunder stillingtagen til mangelbeføjelser
 • Rådgivende teknikere
 • Stillingtagen til fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise
 • Tilbudsindhentning
 • Tvister, herunder gennemførelse af syn og skøn