FORÆLDELSE

Forældelse betyder, at dit krav på erstatning og/eller godtgørelse ophører med at eksistere, idet der er forløbet en bestemt tidsperiode. Nedenfor gennemgås de overordnede forældelsesregler.

Forældelsesregler for krav på erstatning og/eller godtgørelse efter erstatningsansvarsloven.
Dit krav på erstatning og/eller godtgørelse forældes efter forældelsesloven, medmindre andet følger af særlige bestemmelser i anden lovgivning.

I forældelsesloven er der angivet en forældelsesfrist på 3 år fra skadens indtræden. Såfremt du ikke er bekendt med dit krav eller skadevolderen, suspenderes fristen, og fristen regnes herefter først fra den dag, hvor du fik kendskab hertil eller burde have fået kendskab hertil.

Forældelsesloven indeholder dog en bestemmelse om en absolut frist, hvorefter forældelse indtræder senest 30 år efter den skadevoldende handlings ophør. Dette gælder dog ikke for krav på erstatning og/eller godtgørelse som følge af en erhvervssygdom, jf. § 7 i arbejdsskadesikringsloven.

For erhvervssygdomme gælder herefter, at krav mod arbejdsskadesikringen og mod arbejdsgiveren forældes 5 år efter ophør af suspension, og der er ingen grænse for, hvor længe suspensionen kan vare. Erstatningskrav mod andre end arbejdsskadesikringen og arbejdsgiveren er omfattet af forældelseslovens almindelige 3-årige forældelsesfrist med dertilhørende suspension, og der er heller ikke her en grænse for, hvor længe suspensionen kan vare.

Forældelsesregler for krav på erstatning og/eller godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven
Hovedreglen er, at dit krav på erstatning og/eller godtgørelse forældes efter forældelsesloven. Dog har dit krav på erstatning og/eller godtgørelse en forældelsesfrist på 5 år, hvilket er en fravigelse af den almindelige forældelsesfrist på 3 år i forældelsesloven. Fravigelsen gælder både krav efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningskrav mod en arbejdsgiver efter almindelige erstatningsregler, hvis der er tale om en arbejdsskade.

Den 5-årige forældelsesfrist regnes fra den dag, hvor du blev bekendt med kravet og skadevolderen, eller fra den dag, hvor dit manglende kendskab kan karakteriseres som groft uagtsomt. Det er herefter alene groft uagtsom burde-viden, der bryder suspensionen. Dog begrænses suspension af den absolutte 30-årsfrist, medmindre der er tale om en erhvervssygdom som nævnt ovenfor.

Er din arbejdsskade anmeldt inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav efter arbejdsskadesikringsloven tidligst 3 år efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har meddelt sin afgørelse, jf. arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 4. Bestemmelsen omfatter kun krav efter arbejdsskadesikringsloven.

Hvis et forsikringsselskab tager stilling til krav vedrørende dækning af udgifter omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 15, stk. 1-4, der omhandler sygebehandling, optræning og hjælpemidler, indtræder forældelse ligeledes tidligst 3 år efter, at selskabet har givet meddelelse om sin stillingtagen. Indbringes forsikringsselskabets stillingtagen herefter for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, regnes 3-årsfristen fra sidstnævntes afgørelse. Bestemmelsen i arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 4, omfatter ikke krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for svie og smerte, da disse tabsposter ikke kan behandles af arbejdsskademyndighederne. Det samme gælder krav på supplerende godtgørelse for varigt mén og supplerende erstatning for tab af erhvervsevne (differencekrav).

Indbringes sagen for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, regnes 3-årsfristen efter arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 4, fra meddelelsen om Ankestyrelsens afgørelse. Det samme er tilfældet, såfremt Ankestyrelsen måtte behandle sagen til trods for, at klagefristerne er overskredet. Hvis Ankestyrelsen afviser klagen, idet klagefristerne er overskredet, og der ikke er grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen, regnes 3-årsfristen fra afgørelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Forældelsesregler i forhold til private ulykkesforsikringer
Hvis du har pådraget dig en personskade og har ret til erstatning og/eller godtgørelse, skal du sørge for hurtigt at dokumentere din skade og anmelde den til dit forsikringsselskab.

Hvis du efter anmeldelsen til forsikringsselskabet modtager en afvisning af dit krav, indtræder forældelse tidligst et år efter afslaget. Hvis forsikringsselskabet derimod accepterer kravet, men anmoder om yderligere oplysninger, der eksempelvis skal indgå ved beregningen af kravets størrelse, indtræder forældelse 3 år efter, forsikringsselskabet har anmodet om de nye oplysninger. Det er i den forbindelse væsentligt, at du medvirker til at fremskaffe oplysningerne og ikke forholder dig passivt og derved risikerer at miste dit krav på erstatning og/eller godtgørelse.