VÆRGEMÅLSSAGER

Når en udviklingshæmmet person fylder 18 år og dermed bliver myndig, eller når en person bliver dement, bør det overvejes, om der skal søges værgemål.

I henhold til Værgemålsloven kan der iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling, eller anden  form for alvorligt svækket helbred, er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov derfor.

Værgemål kan vedrøre såvel personlige som økonomiske forhold, ligesom det kan begrænses til at angå bestemte personlige eller bestemte økonomiske forhold.

Personer, der er under værgemål, er som udgangspunkt myndige, dog kan den retlige handleevne ved økonomiske værgemål fratages en person, hvis det er nødvendigt for at hindre, at den  pågældende  udsætter sine økonomiske interesser for fare eller for at blive forringet væsentligt.

For så vidt angår demente, kan værgemål eksempelvis komme på tale ved salg af fast ejendom, eller andre beslutninger som den demente ikke selv er i stand til at træffe, eksempelvis afgivelse af informeret samtykke i henhold til lov om patienters retsstilling på vegne en patient, der mangler evnen til at afgive informeret samtykke.

For så vidt angår sindssyge og udviklingshæmmede kan værgemål komme på tale angående økonomiske forhold, eller i tilfælde hvor værgen repræsenterer den svage i vigtige forhold af personlig karakter, f.eks. ansøgning om institutionsophold, varetagelse af kontakten til sociale myndigheder eller indgivelse af klage eller begæring om aktindsigt. Værgen har således partsbeføjelser overfor offentlige myndigheder.

Værgemålssager behandles af Familieretshuset, med undtagelse af sager om handlefritagelse  (umyndiggørelse), som foretages  af domstolene.