VARIGT MÉN

Mén betegner den daglige ulempe i din personlige livsførelse efter din tilskadekomst

Udgangspunktet er, at ulempen i den personlige livsførelse grundlæggende anses for værende den samme for alle, der måtte have den pågældende skade

Udgangspunktet kan fraviges i det tilfælde, hvor du har mistet særlige færdigheder som eksempelvis evnen til at kommunikere med dit døve barn som følge af en fingerskade

En tommelfingerregel er, at godtgørelsen for det varige mén gives for den personlige, daglige ulempe, dvs. for perioden fra kl. 16.00 til kl. 08.00, hvor du typisk vil have fri, mens erhvervsevnetabserstatning gives for den faglige og erhvervsmæssige ulempe, dvs. for perioden fra kl. 08.00 til kl. 16.00, hvor du typisk vil være på arbejde

Ménet fastsættes, når der efter sygebehandling og eventuel genoptræning er grundlag for at skønne over det, dvs. når din helbredsmæssige tilstand er varig/stationær, hvilket den er, når det ikke kan forventes, at tilstanden forbedres af sig selv eller ved behandling

Fastsættelsen af ménet sker herefter ud fra en lægefaglig vurdering og tager udgangspunkt i en vejledende méntabel udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Eksempelvis fremgår det af tabellen, at tab af den højre arm indebærer en méngrad på 70 %. Méntabellen bliver anvendt i personskadesager uanset, om der er tale om en privat erstatningssag mod ulykkesforsikringsselskabet eller en arbejdsskadesag

Såfremt ménet kan fastsættes til minimum 5 %, kan du få en godtgørelse. Taksten for 2023 er kr. 9.790,00 pr. procent varigt mén såfremt der er tale om arbejdsskadesag eller en privat erstatningssag med et ansvarligt forsikringsselskab. Hvis du eksempelvis har pådraget dig et varigt mén på 10 %, beregnes din godtgørelse således: 10 x 9.790 kr. = 97.900 kr.

I sager mod dit eget ulykkesforsikringsselskab fastsættes godtgørelse  på en anden måde. Der beregnes godtgørelsen for varigt mén som en procentdel af som den samlede forsikringssum ved 100 % varigt mén. Hvis du eksempelvis er forsikret for kr. 1.000.000,00 ved 100 % varigt og du har pådraget dig et varigt mén på 10 % ved en ulykke, beregnes din godtgørelse således 10% af 1.000.000,00 = 100.000,00 i godtgørelse for varigt mén

Godtgørelsen reduceres afhængig af din alder ved skadens indtræden

Beløbet, der udbetales, er skattefrit