PERSONDATAPOLITIK

GENEREL INFORMATION OM LOU ADVOKATERS DATABESKYTTELSE

LOU ADVOKATER har udfærdiget denne generelle information om databeskyttelse, som beskriver og sikrer advokatfirmaets overholdelse af den gældende databeskyttelseslovgivning, særligt Databeskyttelsesforordningen[1] (herefter `GDPR´) og den nationale lov; Databeskyttelsesloven[2] (herefter `DBL´).

I den generelle persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, som led i driften af vores advokatvirksomhed. I den forbindelse opfordres du til at læse vores specifikt udarbejdede persondatapolitikker, som fremgår af links nedenfor.

LOU ADVOKATER har af hensyn til persondatapolitikkens læsevenlighed valgt at benytte fodnoter, hvor henvisninger til lovgivning m.v. er indsat. Du skal derfor være opmærksom på, at information

Den specifikke persondatapolitik, som er relevant for dig, vil du også have modtaget fra os enten pr. brev eller mail, hvori fremgår et direkte link. LOU ADVOKATER sender dette specifikke link, da advokatfirmaet ønsker at sikre gennemsigtige behandlingsaktiviteter.

LOU ADVOKATER har også udfærdiget en cookiepolitik for advokatfirmaets hjemmeside, www.lou.dk og www.persondataret.eu, som gælder for vores indsamling af dine personoplysninger i forbindelse med din benyttelse af disse sider.

Læs vores cookiepolitik her.

KONTAKTINFORMATIONER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, indtager rollen som dataansvarlige[3], når advokatfirmaet behandler personoplysninger, som led i driften af advokatvirksomheden. Det omfatter hovedsageligt følgende databehandlinger:

  • Databehandlingsaktiviteter, som advokatfirmaet udfører i forbindelse med sagsbehandling, hvor vores klients interesser varetages og som indeholder personoplysninger om enten klient, modpart og/eller øvrige relevante,
  • Foretagelse af kundekendskabsprocedurer (indhentelse af identifikationsoplysninger) og iagttagelse af advokatfirmaets øvrige pligter i medfør af Hvidvaskloven[4],
  • Advokatfirmaets iagttagelse af Bogføringslovens[5] bestemmelser om opbevaring af bogføringsmateriale, hvori personoplysninger indgår,
  • Databehandlingsaktiviteter i form af opbevaring af stamdata på sagens parter med henblik på at opfylde de advokatetiske bestemmelser om interessekonflikter,
  • Advokatfirmaets indsamling, opbevaring og benyttelse af kontaktoplysninger om klienter til brug for advokatfirmaets markedsføring af lignende ydelser og services,
  • Indsamling, opbevaring og benyttelse af kontaktoplysninger med henblik på at udsende LOU ADVOKATERS nyhedsbrev til personer, som har tilmeldt sig nyhedsbrevstjenesten og i den forbindelse har givet samtykke hertil.

LOU ADVOKATER har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver[6]. Hvis du har spørgsmål til advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger, kan du i stedet rette henvendelse til vores databeskyttelsesafdeling på følgende kontaktinformationer:

E-mail: gdpr@lou.dk

Telefon: 70 300 500

LOU ADVOKATER SOM DATABEHANDLER
I en række konkrete tilfælde indtager advokatfirmaet rollen som databehandler[7], fremfor dataansvarlig. Det omfatter hovedsageligt LOU ADVOKATERs ejendomsadministration, som blandt andet varetager administrationen af en adskillige ejer-, andelsbolig-, og grundejerforeninger i medfør af særskilte administrationsaftaler. I medfør af disse aftaler agerer advokatfirmaet som databehandler, da samtlige af vores databehandlingsaktiviteter udføres som følge af den instruks, som advokatfirmaet har modtaget fra de respektive foreninger, som er dataansvarlige overfor dets medlemmer. LOU ADVOKATER har indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med GDPR artikel 28 med samtlige foreninger, som advokatfirmaet administrerer.

Hvis du er medlem af en ejer-, andelsbolig-, eller grundejerforening, som LOU ADVOKATER administrerer, og har du spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger, bør du rette henvendelse til bestyrelsen i din forening.

SPECIFIK INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER har i denne generelle persondatapolitik beskrevet, hvordan advokatfirmaet som dataansvarlig behandler dine personoplysninger, ligesom vi nedenfor har beskrevet dine rettigheder i medfør af databeskyttelseslovgivningen.

Advokatfirmaet behandler imidlertid personoplysninger om mange forskellige kategorier af personer til en række forskellige behandlingsformål, hvorfor LOU ADVOKATER har udfærdiget flere specifikke informationsskrivelser. Informationsskrivelsernes indhold afhænger af, hvilken relation LOU ADVOKATER har til dig.

Vi opfordrer dig derfor til at læse den for dig relevante information om de behandlingsaktiviteter, hvor dine personoplysninger indgår i og som advokatfirmaet foretager. Du har modtaget et direkte link pr. brev eller e-mail, men kan også finde den for dig relevante information her:

PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
GDPR artikel 5 fastsætter en række behandlingsprincipper, som LOU ADVOKATER finder det vigtigt at overholde. Du kan læse nærmere herom nedenfor:

LOU ADVOKATER BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONOPLYSNINGER TIL BESTEMTE FORMÅL

Advokatfirmaet behandler alene dine personoplysninger, hvis det efter en konkret vurdering findes relevant og nødvendigt i forhold til behandlingsformålet. LOU ADVOKATER behandler af den grund ikke andre personoplysninger om dig, end dem, som advokatfirmaet har brug for til det konkrete formål med behandlingen.

LOU ADVOKATER er i visse tilfælde pålagt en række lovbestemte pligter til at foretage en specifik behandling[8], som led i advokatfirmaets drift. En sådan forpligtelse følger blandt andet af Hvidvasklovens kapitel 3, der stiller krav om, at LOU ADVOKATER i nogle situationer skal udføre en kundekendskabsprocedurer. Det kan tillige følge af Bogføringslovens § 10, som stiller krav om opbevaring af bilagsmateriale, hvori indgår personoplysninger.

Typen og omfanget af personoplysninger, som advokatfirmaet behandler kan også være nødvendiggjort for at opfylde en kontrakt[9], f.eks. klientopdraget, administrationsaftale m.v.

Advokatfirmaet behandler endvidere en række personoplysninger til brug for specifikke markedsføringsmæssige formål, hvor blandt andet advokatfirmaets behandling af dine kontaktoplysninger er nødvendigt. I den forbindelse behandler advokatfirmaet disse data i medfør af dit samtykke[10].

I visse særlige tilfælde, hvor LOU ADVOKATER har behov for at opbevare dokumentation, hvori dine personoplysninger indgår, til brug for en tvist mellem dig og advokatfirmaet, vil dette foretages i medfør af en interesseafvejning[11]. Advokatfirmaet vil have en tungtvejende interesse i at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[12].

LOU ADVOKATER KONTROLLERER DINE PERSONOPLYSNINGER
Advokatfirmaet kontroller i videst muligt omfang, at dine personoplysninger, som behandles, ikke er urigtige eller vildledende. I den forbindelse forsøger LOU ADVOKATER også at opdatere disse personoplysninger løbende i takt med, at vi bliver bekendt med ændringer.

LOU ADVOKATERs juridiske rådgivning er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Af den grund beder vi dig om, at oplyse om relevante ændringer i dine oplysninger. Ændringerne bedes ske til den tilknyttede advokat, alternativt kan du rette henvendelse til LOU ADVOKATERS databeskyttelsesafdeling, som herefter vil foretage berigtigelse.

I visse tilfælde overlader/videregiver advokatfirmaet dine personoplysninger, såsom navn, adresse og økonomiske oplysninger til Bisnode Danmark A/S, CVR-nr.: 24205215 (debitorregistret) og Experian A/S, CVR-nr.: 63670928 (RKI) med henblik på registrering som dårlig betaler, hvis et skyldigt krav, hvorpå der er fundament, ikke indbetales rettidigt.

LOU ADVOKATER kan også løbende holde dine data ajourførte, hvis advokatfirmaet i forbindelse med oprettelse af dine stamdata i vores IT-system, foretager tilmelding af disse data (navn, adresse) til Datavagten, som er koblet op på CPR-registret og CVR-registret.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Advokatfirmaet foretager permanent sletning af dine personoplysninger på tidspunktet, hvor oplysningerne ikke længere er nødvendigt til brug for det oprindelige behandlingsformål formål, som LOU ADVOKATER oprindeligt indsamlede personoplysningerne til.

I den forbindelse sletter advokatfirmaet de personoplysninger, som LOU ADVOKATER har indhentet i medfør af Hvidvaskloven, 5 år efter klientforholdets ophør[13]. Dine personoplysninger, som advokatfirmaet behandler med henblik på at opfylde dets pligter efter databeskyttelseslovgivningen slettes efter 5 år[14].

Personoplysninger, som advokatfirmaet har indhentet i forbindelse med behandling af konkrete sager eller opgaver, vil blive opbevaret i en passende periode efter sagens afslutning. Opbevaringsperioden vil normalt være 5-10 år[15].

I visse tilfælde vil LOU ADVOKATER opbevarer sagsakterne for en periode længere end 10 år, hvilket er tilfældet, hvis den konkrete sag har omhandlet en skadevoldende handling, fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade, fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el. lign[16]. Hvis advokatfirmaet i et sådant tilfælde opbevarer dine personoplysninger i mere end 10 år, vil du modtage en orientering herom.

Derudover opbevarer LOU ADVOKATER visse stamdata uden tidsbegrænsning med henblik på at kunne undgå interessekonflikter[17].

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Når advokatfirmaet behandler dine personoplysninger i forbindelse med de sagsbehandlingsskridt som er nødvendiggjort, som led i driften af vores advokatvirksomhed, sikrer vi altid, at vi har et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger.

LOU ADVOKATER behandler dine almindelige, herunder eventuelle fortrolige personoplysninger, som er nødvendig for den konkrete sag eller opgave, i medfør af vores aftale om at bistå dig[18], som følge af at skulle overholde vores retlige forpligtelser[19] eller forfølgelse af vores legitime interesser[20].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af Hvidvaskloven, Bogføringsloven, Databeskyttelsesforordningen samt reglerne om god advokatskik.

LOU ADVOKATERs legitime interesser er at kunne korrespondere med dig om sagen og øvrige relevante forhold, at behandle personoplysninger om tilknyttede personer til sagen (modpart, vidne osv.) og at kunne korrespondere med disse samt advokatfirmaets interesse i at opbevare dokumentation til brug for en eventuel tvist.

I visse særlige tilfælde vil advokatfirmaet indhente dit samtykke til behandlingen, hvilket typisk sker til markedsføringsmæssige formål eller, hvis LOU ADVOKATER i forbindelse med køb og salg af en ejendom skal videregive dit CPR-nr. til modparten, som står for tinglysning af handlen[21]. Dit samtykke hertil er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Advokatfirmaet vil behandle CPR-numre, hvilket vil ske, hvis der er givet samtykke til behandlingen[22], hvis videregivelsen er påkrævet af en offentlig myndighed[23], eller behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[24].

Advokatfirmaet vil behandle dine følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[25], eller hvis du har offentliggjort sådanne oplysninger[26].

Advokatfirmaet vil endvidere behandle oplysninger om eventuelle strafbare forhold, hvis det er nødvendigt til varetagelse af legitime interesser[27].

Hvis LOU ADVOKATER ønsker at anvende dine personoplysninger til brug for et andet behandlingsformål end det oprindelige, vil vi oplyse dig om det nye formål – og indhente dit samtykke hertil, hvis det findes nødvendigt – før vi påbegynder behandlingen. Hvis vi baserer databehandlingen på et andet grundlag end dit samtykke, vil du blive oplyst om dette.

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
Advokatfirmaet vil løbende sikre, at dine personoplysninger alene videregives til tredjemand, hvis videregivelsen baseres på et lovligt grundlag.

LOU ADVOKATERs videregivelse af dine personoplysninger til Danmarks Domstole eller en modpart sker som led i opfyldelsen af klientopdraget[28], altså vores aftale med dig, eller med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende[29]. En sådan videregivelse kræver derfor ikke dit samtykke. Dit samtykke vil ej heller blive indhentet, hvis LOU ADVOKATER er retlig forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. til en offentlig myndighed.

Advokatfirmaet vil dog indhente dit samtykke, hvis dine personoplysninger påtænkes videregivet til modtagere i tredjelande (udenfor EU/EØS), hvilket kunne være relevant i forbindelse med en konkret sag eller opgave.

LOU ADVOKATER HAR EN HØJ SIKKERHED
LOU ADVOKATER har fastsat interne instrukser, som rummer regler og foranstaltninger, hvilket er med henblik på at beskytte dine eller andres personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret, blive tilintetgjort og mod at uvedkommende opnår adgang eller kendskab til disse. Særligt i forbindelse med advokatfirmaets forebyggelse af et datatab foretages løbende backup af samtlige data.

Dine personoplysninger behandles alene af autoriserede ansatte, hvilket sikres med intern tildeling af adgangsrettigheder ud fra, hvilke ansatte, som har et behov for at tilgå dine personoplysninger.

LOU ADVOKATER anvender IT-systemer, som uddybes af eksterne virksomheder. Disse virksomheder indtager rollen som databehandlere for de data, som advokatfirmaet er dataansvarlig for. Forinden vi indleder et samarbejde med en potentiel IT-udbyder sikrer vi, at der er indgået en fyldestgørende databehandleraftale med virksomheden og at den pågældende har betryggende sikkerhedsprocedurer, som løbende påses.

Du vil endvidere modtage underretning i tilfælde af et sikkerheds, hvis det vurderes at bruddet rummer en høj risiko for dig, f.eks. ved sandsynlig diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller lignende.

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
LOU ADVOKATER har et retligt behov for at indsamle og behandle en række af dine personoplysninger, hvilket sker for at kunne oprette og varetage sagen på lovlig vis.

Det er typisk personoplysninger, som er nødvendige i forhold til at iagttage advokatfirmaets bogføringspligt (Bogføringsloven), iagttage advokatfirmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse, indhentelse af samtykke m.v. (Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven), iagttage henholdsvis advokatfirmaets og den enkelte advokats pligter i medfør af god advokatskik, f.eks. fremsendelse af sagsbekræftelse, foretagelse af interessekonfliktundersøgelse, foretagelse af identitetskontrol af klienten m.v. (De Advokatetiske regler og Retsplejelovens § 126), iagttagelse af advokatfirmaets pligt til at foretage kundekendskabsprocedure samt anmelde potentiel hvidvaskaktiviteter eller finansiering af terror (Hvidvaskloven).

Personoplysninger til brug for disse formål er nødvendige for at advokatfirmaet kan håndtere sagen.

Hvis du afviser at give LOU ADVOKATER de adspurgte – og nødvendige – personoplysninger, vil vi ikke kunne bistå med juridisk bistand, hvilket medfører, at sagen ikke oprettes eller afsluttes, hvis den er blevet oprettet.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).
[2] Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
[3] GDPR artikel 24, jf. artikel 4, nr. 7.
[4] Lovbekendtgørelse 2019-09-06 nr. 930 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
[5] Lovbekendtgørelse 2006-06-15 nr. 648 Bogføringslov.
[6] GDPR artikel 37 e.c.
[7] GDPR artikel 4, nr. 8.
[8] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c samt DBL § 11, stk. 2, nr. 1.
[9] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[10] GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
[11] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[12] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.
[13] Hvidvasklovens § 30, stk. 2, 2. pkt.
[14] DBL § 41, stk. 7.
[15] Opbevaringsperioden er fastlagt ud fra de advokatetiske regler samt Forældelseslovens absolutte forældelsesfrist.
[16] Forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 1.
[17] De advokatetiske regler.
[18] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[19] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[20] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[21] GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
[22] DBL § 11, stk. 2, nr. 2.
[23] DBL § 11, stk. 2, nr. 3.
[24] DBL § 11, stk. 2, nr. 3, der henviser til lovens § 7, stk. 1, der henviser til GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.
[25] DBL § 7, stk. 1, der henviser til GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.
[26] DBL § 7, stk. 1, der henviser til GDPR artikel 9, stk. 2, litra e.
[27] DBL § 8, stk. 3, 2. pkt., jf. GDPR artikel 10.
[28] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[29] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.