WHISTLEBLOWERORDNINGEN

SPECIFIK INFORMATION OM LOU ADVOKATERS DATABESKYTTELSE TIL BRUGERE AF WHISTLEBLOWERORDNINGEN

LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, håndterer personoplysninger om dig, hvis du gøre brug af vores whistleblowerordning (https://persondataret.eu/2020/09/03/whistleblowerordning/) og i den henseende vælger at oplyse dit navn og/eller dine kontaktoplysninger i forbindelse med din indgivelse af en anmeldelse.

LOU ADVOKATER behandler disse oplysninger på vegne af den virksomhed, der er angivet i brevet ”Information om whistleblowerordning” og som du indgiver anmeldelse mod. LOU ADVOKATER indtager dermed rollen som databehandler for behandlingen af dine personoplysninger.

Virksomheden er dataansvarlig for disse oplysninger og de deraf afledte behandlingsaktiviteter.

I medfør af Databeskyttelsesforordningen vil LOU ADVOKATER på vegne af virksomheden, informere dig om, hvordan dine personoplysninger behandles og, hvordan de beskyttes. Du kan læse nærmere om, hvilke personoplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig i forbindelse med behandlingen af din anmeldelse.

Advokatfirmaet opfordrer dig endvidere til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder vores kontaktoplysninger, ligesom du heri kan læse mere om dine generelle rettigheder samt klagemulighed til Datatilsynet.

Du finder vores generelle information her: Persondatapolitik.

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler på vegne af virksomheden de personoplysninger, som du selv afgiver til os om dig selv og øvrige implicerede, som led i vores varetagelse af virksomhedens pligtige whistleblowerordning i henhold til Lovbekendtgørelse 2020-04-02 nr. 380 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven).

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter virksomhedens navn, en kort og uddybende beskrivelse af din anmeldelse, din vurdering af kategorien for anmeldelsen og din vurderingen af alvoren (obligatoriske oplysninger). Behandlingen kan også omfatte dit navn og kontaktoplysninger (frivillige oplysninger).

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER SKER TIL SAGLIGE FORMÅL
Hvidvasklovens kapitel 7 forpligter virksomheden til at oprette en whistleblowerordning således, at ansatte anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf. Virksomheden har valgt at benytte LOU ADVOKATERs whistleblowerordning, hvormed ordningen varetages af LOU ADVOKATER på vegne af virksomheden.

LOU ADVOKATER foretager dermed på vegne af virksomheden behandling af dine personoplysninger med henblik på at iagttage virksomhedens retlige pligter efter Hvidvaskloven, nærmere bestemt § 35.

Samtlige af de afgivne personoplysninger, såsom virksomhedens navn, en kort og uddybende beskrivelse af din anmeldelse, din vurdering af kategorien for anmeldelsen og din vurderingen af alvoren (obligatoriske oplysninger) og dit navn og kontaktoplysninger (frivillige oplysninger) behandles dermed med henblik at muliggøre og behandle anonyme anmeldelser af overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven.

De frivillige personoplysninger, dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail), behandles alene med henblik på at sikre en korrekt anmeldelse (LOU ADVOKATER retter henvendelse til dig, hvis der opstår spørgsmål til din anmeldelse) eller, hvis du ønsker at blive kontaktet af virksomhedens udpegede ansvarlig for whistleblowerordningen. De frivillige personoplysninger behandles alene, hvis du oplyser dem i forbindelse med din anmeldelse.

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER SKER LOVLIGT
Som led i driften af vores whistleblowerordning behandles dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler på vegne af virksomheden dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

De obligatoriske personoplysninger (virksomhedens navn, en kort og uddybende beskrivelse af din anmeldelse, din vurdering af kategorien for anmeldelsen og din vurderingen af alvoren) sker med henblik på at overholde virksomhedens retlige forpligtelse, der følger af hvidvasklovens § 35[1].

Virksomheden har endvidere en legitim interesse i, at du foretager en korrekt anmeldelse, hvormed LOU ADVOKATER kan indsamle, behandle og benytte dit navn og dine kontaktoplysninger i tilfældet, hvor der opstår spørgsmål til din anmeldelse, ligesom virksomheden har en legitim interesse i at indgå i, at der startes en dialog mellem virksomhedens udpegede ansvarlige og dig[2].

DINE OPLYSNINGER VIDEREGIVES IKKE UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
Hverken virksomheden eller LOU ADVOKATER vil i forbindelse med behandlingen af din anmeldelse videregive dine personoplysninger til andre, medmindre det følger af en retlig pligt, som påhviler henholdsvis advokatfirmaet eller virksomheden.

I forbindelse med behandlingen af din anmeldelse overlades dine personoplysninger til en række særligt udvalgte databehandlere, herunder leverandører af advokatfirmaets it-løsninger. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

DER FORETAGES KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Virksomheden og LOU ADVOKATER opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til virksomheden eller LOU ADVOKATER. Det forudsætter dog, at du i forbindelse med din anmeldelse har afgivet enten dit navn og/eller dine kontaktoplysninger således, at det er muligt at identificere dig.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som behandles om dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for virksomhedens generelle slettefrist indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som virksomheden har tilknyttet dig, begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover alene behandles oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som dine personoplysninger behandles på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, jf. hvidvasklovens § 35 samt DBL § 6, stk. 1.
[2] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f samt DBL § 6, stk. 1.
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter