WHISTLEBLOWERORDNINGEN

SPECIFIK INFORMATION OM LOU ADVOKATERS DATABESKYTTELSE TIL BRUGERE AF WHISTLEBLOWERORDNINGEN

LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, håndterer personoplysninger om dig, hvis du foretager en whistlebloweranmeldelse via https://persondataret.eu/2020/09/03/whistleblowerordning/ eller er navngivet i en whistlebloweranmeldelse foretaget af en tredjepart.

LOU ADVOKATER foretager en screening af anmeldelsen på vegne af den virksomhed, som du indgiver anmeldelse mod. LOU ADVOKATER indtager dermed rollen som selvstændig dataansvarlig i behandlingen af dine personoplysninger ligesom virksomheden også bliver selvstændig dataansvarlig for disse oplysninger og de deraf afledte behandlingsaktiviteter, hvis anmeldelsen efter screening videresendes til virksomheden.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke personoplysninger advokatfirmaet behandler om dig i forbindelse med behandlingen af din eller tredjeparts anmeldelse.

Advokatfirmaet opfordrer dig endvidere til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder vores kontaktoplysninger, ligesom du heri kan læse mere om dine generelle rettigheder samt klagemulighed til Datatilsynet.

Du finder vores generelle information her: Persondatapolitik.


BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Whistleblowerordningen i din virksomhed kan være oprettet på baggrund af tre forskellige ordninger.

  • En lovpligtig ordning, iht. til LOV nr. 1436 af 29/06/2021 Lov om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven), dvs. for alle virksomheder over 50 ansatte.
  • En lovpligtig sektorspecifik ordning, ses særligt indenfor finansiel virksomhed (f.eks. LBK nr. 406 af 29/03/2022 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed) eller virksomheder der er underlagt LBK nr. 316 af 11/03/2022 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Her vil whistleblowerlovens minimumsstandarder supplere den sektorspecifikke lovgivning, men såfremt beskyttelsesforanstaltningerne i den sektorspecifikke lovgivning yder whistlebloweren en bedre beskyttelse, vil whistlebloweren også være omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne i denne lovgivning.
  • En frivillig ordning, hvor virksomheden ikke iht. lovgivning er forpligtet til at oprette en whistleblowerordning men alligevel gerne vil stille en whistleblowerordning til rådighed for virksomhedens ansatte og evt. interessenter.

Vi behandler de angivne personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne håndtere anmeldelsen. Afhængig af om whistleblowerordningen er etableret med baggrund i en lovpligtig herunder sektorspecifik ordning eller en frivillig ordning sker behandlingen af personoplysninger efter forskelligt lovgrundlag. Personoplysningerne kan omfatte:

  • Almindelige personoplysninger, herunder f.eks. navn, stillingsbetegnelse, kontaktoplysninger behandles iht. whistleblowerlovens § 22 hvis whistleblowerordningen er lovpligtig efter whistleblowerloven eller en sektorspecifik lovgivning. Hvis whistleblowerordningen er frivillig sker behandling i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Oplysninger om strafbare forhold behandles iht. whistleblowerloven § 22, hvis whistleblowerordningen er lovpligtig efter whistleblowerloven eller en sektorspecifik lovgivning. Hvis whistleblowerordningen er frivillig sker behandling i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.
  • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering behandles iht. whistleblowerloven § 22, hvis whistleblowerordningen er lovpligtig efter whistleblowerloven eller en sektorspecifik lovgivning.
    Hvis whistleblowerordningen er frivillig, så er der i databeskyttelseslovgivningen ikke behandlingsgrundlag for at behandle følsomme personoplysninger, omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9. Efter en konkret vurdering vil anmeldelser der indeholder denne type personoplysninger derfor som udgangspunkt straks blive slettet og behandles således ikke.

DINE OPLYSNINGER VIDEREGIVES IKKE UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
Vi videregiver udelukkende oplysninger om din identitet til virksomheden, hvis du har givet dit samtykke hertil eller i helt særlige tilfælde til relevante myndigheder, f.eks. hvis det følger af en retlig pligt, som påhviler henholdsvis advokatfirmaet eller virksomheden. Du vil i videst muligt omfang blive underrettet herom.

I forbindelse med behandlingen af din anmeldelse overlades dine personoplysninger til en række særligt udvalgte databehandlere, herunder leverandører af advokatfirmaets it-løsninger. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

DER FORETAGES KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER og virksomheden opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Som udgangspunkt vil personoplysningerne blive opbevaret i ti år.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til LOU ADVOKATER eller virksomheden. Det forudsætter dog, at du i forbindelse med din anmeldelse har afgivet enten dit navn og/eller dine kontaktoplysninger således, at det er muligt at identificere dig.

Oplysningspligt: Advokatfirmaet og virksomheden har som udgangspunkt en pligt til underrette de berørte og andre personer (de registrerede), der er nævnt i anmeldelsen, om behandlingen af personoplysninger og deres rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Oplysningspligten skal dog ikke opfyldes hvis whistleblowerordningen er lovpligtig jf. den særlige tavshedspligt i whistleblowerlovens § 25 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra d. For en frivillig whistleblowerordning vil tavshedspligten efter en konkret vurdering blive iagttaget iht. databeskyttelseslovens § 22, stk. 1 og 2 nr. 5 eller 9.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15. Efter omstændighederne er der dog mulighed for, på baggrund af en konkret vurdering, at gøre undtagelse fra retten til indsigt efter databeskyttelseslovens § 22, stk. 1 og 2 nr. 5 eller 9.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som behandles om dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for virksomhedens generelle slettefrist indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som virksomheden har tilknyttet dig, begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover alene behandles oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som dine personoplysninger behandles på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.