MODPART ELLER ØVRIGE PARTER

SPECIFIK INFORMATION OM LOU ADVOKATERS DATABESKYTTELSE TIL MODPARTER OG ØVRIGE PARTER

LOU ADVOKATER varetager sager på vegne af vores klienter, hvilket sker med henblik på at løse en konkret problematik, som vores klient har bedt os om at bistå med, eller fordi vores bistand følger af en beskikkelse eller autorisation fra retten. I nogle af disse sager rummer vores sagsbehandling, at vi samtidig behandler personoplysninger om andre end vores klienter; modparter eller øvrige parter, som har en relation til sagen, f.eks. vidner, skønsmænd m.v. Advokatfirmaet er dataansvarlig for behandlingen af disse personers oplysninger og skal som følge heraf informere om, hvordan deres oplysninger behandles og beskyttes.

Du kan læse nærmere om LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger nedenfor, hvis du er modpart eller på anden vis part i en sag, som vi behandler på vegne af en af vores klienter, herunder hvilke oplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med den sagstype, du er involveret i. Såfremt der er væsentlige afvigelser i den konkrete sag, informerer vi dig særskilt.

Du skal være opmærksom på, at LOU ADVOKATER foretager underretning på forskellige tidspunkter, hvilket skyldes, at advokatfirmaets pligt hertil indtræder afhængigt af sagens karakter. Endvidere bortfalder vores underretningspligt i en række tilfælde; hvis vi har tavshedspligt som advokater eller, at underretningen ikke kan gives uden samtidig at skade sagen eller dens forberedelse.

Hvis du er repræsenteret af advokat, vil LOU ADVOKATER ej heller rette direkte kontakt til dig med henblik på at give nærværende underretning. I stedet vil advokatfirmaet opfylde underretningspligten ved anmodning til din advokat om, at advokaten henviser dig til at læse denne information.

LOU ADVOKATER opfordrer dig til foruden nedenstående generelle underretning at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder vores kontaktoplysninger, ligesom du heri kan læse mere om dine generelle rettigheder samt klagemulighed til Datatilsynet.

Du finder vores generelle information her: Persondatapolitik.

Af hensyn til overskueligheden har LOU ADVOKATERs valgt at opdele nærværende specifikke information om databeskyttelse i forbindelse med advokatfirmaets behandling af modparter og øvrige parters personoplysninger i følgende personkategorier, hvortil findes en række underliggende sagstyper.

Vælg den personkategori og sagstype, som er relevant for dig.

MODPARTER (PRIVAT)
Vælg din sagstype her
1.         Skilsmisse og samlivsophævelse (skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.)
2.         Ægteskab og samliv (ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.)
3.         Arv og testamente
4.         Dødsbobehandling (autoriseret bobestyrer og privat skifte)
5.         Køb af bolig
6.         Byggesager
7.         Straffesager
8.         Ansættelsesretlige forhold (ansættelsesretlige spørgsmål, ansættelseskontrakt, tvister med arbejdsgiver m.v.)
9.         Lejeretlige forhold (lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.)
10.       Personskadesager
11.       Retssager (hvor sagstypen ikke er omfattet af pkt. 1-10)
12.       Inkasso
13.       Tvangsauktioner
14.       Konkurs (fallent)
15.       Konkurs (ansat)

MODPARTER (ERHVERV)
16.      Alle sagstyper

ØVRIGE SAGSPARTER
17.      Vidner
18.      Skønsmænd

 

1. SKILSMISSE M.V.
– sager vedrørende skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

Advokatfirmaet behandler tillige de personoplysninger, som du har offentliggjort, f.eks. på sociale medier, hvis det har en saglig forbindelse til den konkrete sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger. Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr., hvilket blandt andet vil ske, hvis det udgør den offentlige myndigheds journalnummer.

Advokatfirmaet vil dog som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig. Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at LOU ADVOKATER behandler dine følsomme personoplysninger, hvis en sådan behandling har betydning for sagen. Såfremt vi behandler dine følsomme personoplysninger vil det typisk være oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager med henblik på at berigtige et retsforhold.

Advokatfirmaet vil alene behandle dine følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, hvis behandlingen heraf er nødvendigt for den konkrete sag, hvilket vil være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav på vegne af vores klient.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold, med henblik på at efterleve advokatfirmaets retlige pligter eller med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[1], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[2] og med henblik på at overholde advokatfirmaet retlige pligter[3].

I visse tilfælde vil LOU ADVOKATER behandle dine offentliggjorte oplysninger, hvilket vil ske, hvis det findes nødvendigt og sagligt i forhold til den konkrete sag[4]. Såfremt din offentliggjorte personoplysning udgør en almindelig oplysning, vil advokatfirmaet på vegne af vores klient kunne behandle oplysningen som følge af vores legitime interesse i at varetage vores klients sag.

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[5].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[6], eller ved tinglysning eller registrering af et retsforhold[7], ved efterlevelse af dansk lovgivning[8] eller med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav[9].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Sagens øvrige parter og advokater, herunder din egen advokat
 • Danmarks Domstole
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. tinglysningsretten, kommune, Familieretshuset, Udenrigsministeriet
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[10].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[11].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER oplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog på vegne af vores klient(er) opfordre dig til at fremlægge dokumentation eller fremkomme med en række oplysninger under sagens forløb. Hvis du ikke imødekommer en sådan opfordring, vil det kunne få processuel skadevirkning for dig. Du opfordres til at søge rådgivning herom ved din egen advokat.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

2. ÆGTESKAB OG SAMLIV
– sager vedrørende ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger. Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr., hvilket blandt andet vil ske, hvis det udgør den offentlige myndigheds journalnummer.

Advokatfirmaet vil dog som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig. Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at LOU ADVOKATER behandler dine følsomme personoplysninger, hvis en sådan behandling har betydning for sagen. Såfremt vi behandler dine følsomme personoplysninger vil det typisk være oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager med henblik på at berigtige et retsforhold.

Advokatfirmaet vil alene behandle dine følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, hvis behandlingen heraf er nødvendigt for den konkrete sag, hvilket vil være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav på vegne af vores klient.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold, med henblik på at efterleve advokatfirmaets retlige pligter eller med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[12], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[13] og med henblik på at overholde advokatfirmaet retlige pligter[14].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[15].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaetskommunikation med en offentlig myndighed[16], eller ved tinglysning eller registrering af et retsforhold[17], ved efterlevelse af dansk lovgivning[18] eller med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav[19].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Tinglysning.dk eller andre offentlige myndigheder
 • Andre relevante parter, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[20].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[21].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER oplysninger, men den kan rumme en konsekvens, hvis du undlader at give os de adspurgte oplysninger. Det skyldes, at vores udfærdigelse af en ægtepagt, fremtidsfuldmagt og en samlivskontakt skal indeholde et vise minimum af dine personoplysninger og såfremt, at vi ikke kan indsamle disse, kan vi ikke udfører vores juridiske bistand.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

3. ARV OG TESTAMENTE

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger. Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr., hvilket blandt andet vil ske, hvis det udgør den offentlige myndigheds journalnummer.

Advokatfirmaet vil dog som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig. Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at LOU ADVOKATER behandler dine følsomme personoplysninger, hvis en sådan behandling har betydning for sagen. Såfremt vi behandler dine følsomme personoplysninger vil det typisk være oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

Du skal være særskilt opmærksom på, at såfremt LOU ADVOKATER behandler personoplysninger om dig som arving i et testamente, er den pågældende advokat på sagen underlagt tavshedspligt, og du vil derfor ikke blive orienteret om vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler naturligvis dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelsesret.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager med henblik på at berigtige et retsforhold.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[22], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[23] og med henblik på at overholde advokatfirmaet retlige pligter[24].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[25].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[26], eller ved tinglysning eller registrering af et retsforhold[27].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[28].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[29].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

4. DØDSBOBEHANDLING
– sager, hvor vi varetager bobehandling som autoriseret bobestyrer eller som led i privat skifte

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient (hvis privat skifte) eller Skifteretten (hvis autoriseret bobestyrererhverv, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom arvinger eller offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af boet. I visse tilfælde har vi brug for dit CPR-nr.

Advokatfirmaet vil dog som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage behandlingen af dødsboet.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis bobehandlingen omfatter transaktioner omfattet af Hvidvaskloven, hvorefter vi skal foretage en kundekendskabsprocedure. Transaktioner omfattet af Hvidvaskloven er blandt andet overdragelse af fast ejendom til en tredjepart (dog ikke en arving). Advokatfirmaet vil endvidere behandle dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage bobehandlingen og med henblik på at overholde advokatfirmaet retlige pligt, når advokaten agerer udvalgt bobestyrer[30].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger m.v., iagttagelse af firmaets bogføringspligt, iagttagelse af kravet om kundekendskabsprocedure.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, såsom Skifteretten, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[31] eller, hvis der skal foretages en kundekendskabsprocedure[32].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Skifteretten
 • Andre relevante parter/aktører, f.eks. andre arvinger og deres rådgivere

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[33].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[34].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

5. KØB AF BOLIG

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via en ejendomsmægler eller din egen rådgiver/advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder og banken. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger. Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr., hvilket blandt andet vil ske, hvis vi skal foretage tinglysning af handlen.

Advokatfirmaet vil dog som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager med henblik på at berigtige et retsforhold.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat og ejendomsmægleren.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[35], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[36] og med henblik på at overholde advokatfirmaet retlige pligter[37].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[38].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[39], eller ved tinglysning eller registrering af et retsforhold[40].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Ejendomsmægler
 • Banker involveret i sagen
 • Din advokat eller anden rådgiver
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningsretten
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[41].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[42].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

6. BYGGESAGER

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen rådgiver/advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger. Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr.

Advokatfirmaet vil dog som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager med henblik på at berigtige et retsforhold.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[43], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[44] og med henblik på at overholde advokatfirmaet retlige pligter[45].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[46].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[47], eller ved tinglysning eller registrering af et retsforhold[48].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningsretten
 • Din advokat eller anden rådgiver
 • Forsikringsselskab eller Civilstyrelsen (I forbindelse med ansøgning om retshjælpsdækning eller fri proces)
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[49].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[50].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

7. STRAFFESAGER

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra relevante parter i sagen, såsom retten, Politiet, anklagemyndigheden, vores klient og øvrige parter med henblik på vores varetagelse af sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger.

Advokatfirmaet vil endvidere behandle dine oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. I visse tilfælde vil vi endvidere behandle dine følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelige, religiøs overbevisning, genetiske data, helbredsoplysninger og oplysninger vedrørende seksuelle forhold eller orientering.

I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor den pågældende forsvarsadvokat ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

Advokatfirmaet behandler eventuelle følsomme personoplysninger om dig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav som led i straffesagen mod vores klient.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med retten, anklagemyndigheden og øvrige offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[51], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[52]+[53] og med henblik på at overholde henholdsvis advokatfirmaets og den beskikkede forsvarsadvokatens retlige pligt retten til at repræsentere vores klient i forbindelse med straffesagen [54].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[55].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[56].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Danmarks Domstole
 • Anklagemyndigheden
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. Politiet
 • Din advokat eller anden rådgiver
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[57].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[58].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

8. ANSÆTTELSESRETLIGE FORHOLD

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse og økonomiske forhold, herunder løn og gæld.

Advokatfirmaet vil i nogle tilfælde behandle følsomme personoplysninger om dig, særligt i form af oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen.

Såfremt advokatfirmaet behandler følsomme personoplysninger om dig i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med varetagelsen af sagen for vores klient.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[59], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[60] og med henblik på at overholde advokatfirmaet retlige pligter[61].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen:
 • Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver
 • Din advokat eller anden rådgiver
 • Advokat for modpart
 • Fagforening
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten
 • Forsikringsselskab eller Civilstyrelsen (I forbindelse med ansøgning om retshjælpsdækning eller fri proces)
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[62].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[63].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

9. LEJERETLIGE FORHOLD
– sager vedrørende lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager behandler vi også dit CPR-nr.

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig. I visse tilfælde vil det dog være nødvendigt, at vi behandler sådanne oplysninger om dig, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger. Endvidere kan vi – hvis det er påkrævet af hensyn til den konkrete sag – behandle dine oplysninger om strafbare forhold.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Såfremt advokatfirmaet behandler følsomme personoplysninger om dig, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med varetagelsen af sagen for vores klient. Det samme synspunkt gør sig gældende i forhold til vores behandling af dine oplysninger om strafbare forhold[64].

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[65], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[66]+[67] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [68].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[69].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[70].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Din nuværende eller tidligere udlejer
 • Huslejenævnet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten
 • Forsikringsselskab eller Civilstyrelsen (I forbindelse med ansøgning om retshjælpsdækning eller fri proces)
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[71].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[72].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

10. PERSONSKADESAGER

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager behandler vi også dit CPR-nr.

Advokatfirmaet behandler i visse tilfælde følsomme personoplysninger om dig, særligt i form af helbredsoplysninger, hvis det er relevant for din rolle i sagen.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Såfremt advokatfirmaet behandler følsomme personoplysninger om dig, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med varetagelsen af sagen for vores klient.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., såfremt det påkræves af en offentlig myndighed.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[73], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[74]+[75] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [76].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[77].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[78].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten, Retslægerådet
 • Forsikringsselskab eller Civilstyrelsen (I forbindelse med ansøgning om retshjælpsdækning eller fri proces)
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[79].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[80].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

11. RETSSAGER
– sager med tvister indenfor områder, der ikke er beskrevet ovenfor

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger.

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet ikke følsomme personoplysninger om dig. Det kan dog være nødvendiggjort i forbindelse med en konkret sag, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Såfremt advokatfirmaet behandler følsomme personoplysninger om dig, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med varetagelsen af sagen for vores klient.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[81], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[82] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [83].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[84].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten eller fogedretten
 • Forsikringsselskab eller Civilstyrelsen (I forbindelse med ansøgning om retshjælpsdækning eller fri proces)
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen (vidner, skønsmænd)

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[85].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[86].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

12. INKASSOSAGER

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder og øvrige parter i sagen. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse tilfælde behandles tillige dit CPR-nr.

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet ikke følsomme personoplysninger om dig. Det kan dog være nødvendiggjort i forbindelse med en konkret sag, f.eks. helbredsoplysninger i relation til din arbejdsevne med henblik på at vurdere dine muligheder for at betale vores klient tilgodehavende.

Vores inddrivelse af retskravet på vegne af vores klient sker ved udenretligt inddrivelse, ved at opnå fundament for kravet og ved potentielt at gennemføre fogedretning og tvangsauktion. I forbindelse med afholdt fogedretsmøde, vil LOU ADVOKATER behandle følgende oplysninger om dig:

Personlige forhold; Din arbejdsstilling, din månedlige indtægt, anslået månedligt rådighedsbeløb, eventuelt hjemmeboende børn, civilstatus, herunder oplysninger om eventuel ægtefælle/samlever og dennes månedlige indtægt. Følsomme oplysninger; Oplysninger om helbred. Boligforhold; Oplysninger om eventuel fast ejendom, herunder friværdi samt gæld, oplysninger om eventuel lejemål, herunder depositum, indskud samt navn på udlejer, oplysninger om eventuel andelsbolig eller øvrige ejendomme. Oplysninger om strafbare forhold. Udlægsegnede effekter; Oplysninger om eventuelle biler, andre køretøjer, både, elektronisk, såsom TV, smartphone, tablet og computer, værdifuldt indbo, sportsrekvisitter, dyr, indestående i bank, værdipapirer, arv, gaver, overskydende skat eller andet. Tilgængelige personoplysninger; Tilgængelige personoplysninger indhentet fra Google, Facebook, Tinglysning.dk, RKI samt andre medier. Selvstændigt erhvervsdrivende; Oplysninger om varelager, udestående fordringer, driftsmidler, tilgodehavender og virksomhedspant.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, og i visse sager til brug for berigtigelse af et retsforhold.

Såfremt advokatfirmaet behandler følsomme personoplysninger om dig, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med varetagelsen af sagen for vores klient.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., såfremt det påkræves af en offentlig myndighed, f.eks. tinglysningsretten med henblik på at foretage tinglysning af udlæg eller lignende.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[87], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare vores klients retsstilling i sagen[88] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [89].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[90].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[91].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Debitorregisteret (Bisnode Danmark A/S, CVR-nr.: 24205215) samt RKI (Experian A/S, CVR-nr.: 63670928)
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten eller fogedretten
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen (vidner, skønsmænd)

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[92].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[93]. Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[94].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du er lovforpligtet til under afholdte fogedretsmøder m.v., at give de oplysninger, som fogedretten finder nødvendige til gennemførelse af tvangsfuldbyrdelsen[95]. Såfremt du tilbageholder de nødvendige oplysninger, kan fogedretten ved kendelse bestemme, at du ved politiets foranstaltning skal tages i forvaring indtil du indvilliger i at opfylde din oplysningspligt. Såfremt du afgiver urigtige oplysninger vil du kunne straffes med bøde eller fængsel[96].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

13. TVANGSAUKTIONER

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder, panthavere og øvrige parter i sagen. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag.

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet ikke følsomme personoplysninger om dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, herunder eventuelt til brug for berigtigelse af ejendommens overdragelse.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[97] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [98].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[99].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, herunder Skifteretten
 • Ejerforening / grundejerforeningen
 • Kommune
 • Panthavere
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen (vidner, skønsmænd)

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[100].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[101]. Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[102].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

14. KONKURS (fallent)

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig i forbindelse med vores varetagelse af konkursboet.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os. Typisk via din egen advokat.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder og øvrige parter i sagen. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger hidrørende fra bogføringsmaterialet (årsregnskaber, kontokort, bogføringsbilag m.v.), oplysninger, der stammer fra driften (dispositioner, aktiver og relationer).

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet ikke følsomme personoplysninger om dig, ej heller oplysninger om strafbare forhold. Såfremt kurator skal indgive anmodning om indstilling til konkurskarantæne eller indgive politianmeldelse, kan konkursboet dog behandle sådanne oplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage konkursboets interesser i forbindelse med sagen, herunder:

 • konkursboets behov for at sikre boets aktiver samt foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne,
 • boets behov for at repræsentere boet i enhver henseende og at fremme boets behandling mest muligt, herunder kurators forpligtelse til at vurdere grundlaget for politimæssig efterforskning, at vurdere grundlag for konkurskarantænebegæring, vurdere grundlag for eventuelle omstødelige dispositioner og potentielt gennemføre en sag herom,
 • boets behov for at strukturere og drive/afvikle den fallerede virksomhed,
 • boets behov for at kunne komme i kontakt med dig,
 • boets behov for at sikre dokumentation i tilfælde af en tvist mellem dig og boet samt
 • efterlevelse af kurators legale pligter, f.eks. boets fremsendelse af nærværende oplysningsskrivelse i medfør af databeskyttelseslovgivningen, boets iagttagelse af kravet om god advokatskik samt boets iagttagelse af henholdsvis regler om bogføring og betroede midler[103] samt konkurslovgivningen[104].

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage konkursboets behandling[105] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [106].

Konkursboets interesser er blandt andet interessen i 1) opbevaring af dokumentation til en eventuel tvist, 2) at kunne komme i kontakt med dig, 3) at afgrænse bomassen samt interessen i at kunne afhænde boets aktiver til højest mulige pris, 4) at kunne genskabe indhold på bomassens IT-udstyr, såsom genskabelse af mail og filer på arbejdscomputere, arbejdstelefoner m.v., 5) at kunne meddele eventuelle grundlag for politimæssig efterforskning og 6) vurdering og gennemførelse af sager om omstødelse og konkurskarantæne.

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Boet vil i nogle tilfælde behandle dit CPR-nr., hvilket vil ske, når det følger af lovgivningen, såsom kurators retlige pligt til at opbevare bogføringsmateriale[107], hvis videregivelsen er påkrævet af en offentlig myndighed eller hvis videregivelsen er et naturligt led i boets arbejdsgang og videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig[108], behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[109].

Boets behandling af dine følsomme personoplysninger, f.eks. dine helbredsoplysninger, kan finde sted, hvis du selv har offentliggjort de pågældende personoplysninger[110] eller hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[111].

Boets behandling af oplysninger om strafbare forhold kan foretages i medfør af boets forfølgelse af dets legitime interesser[112] eller hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[113].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand.

I forbindelse med kurators pligt til at give meddelelse[114], vil dine personoplysninger, såsom dit navn, konkursdekretet, værdien af dine aktiver og passiver samt de vigtigste årsager til konkursen, herunder oplysning om de vigtigste regnskabstal for den periode, der er forløbet siden det senest udarbejdede regnskab, samt forklaring på væsentlige afvigelser mellem dette og boets status, blive videregivet til skifteretten og til andre fordringshavere.

I forbindelse med kurators vurdering af boets aktiver, vil dine personoplysninger, såsom navn, ejerforhold og panterettigheder, f.eks. personoplysninger, der er indeholdt i et pantebrev eller en tinglysningsattest samt andre nødvendige personoplysninger, kunne blive videregivet til vurderingsmænd.

I forbindelse med boets afgrænsning af konkursmassen og tvister om hvilke aktiver og passiver, der indgår heri, vil dine personoplysninger, såsom navn, korrespondance mellem dig og andre, dokumentation for ejerforhold, f.eks. personoplysninger, der er indeholdt i købsaftaler, og andre nødvendige personoplysninger for det enkelte forhold, når det vurderes relevant og nødvendigt, kunne blive videregivet til modparter, Danmarks Domstole og nævn.

I forlængelse af boets inddrivelse, vil dine personoplysninger såsom navn, adresse og fordringsgrundlag, kunne blive videregivet til fogedretten med henblik på at gennemføre fogedforretning, såfremt et skyldigt krav ikke betales.

I forbindelse med boets afhændelse af boets aktiver, vil dine personoplysninger, der er knyttet til et givent aktiv, såsom dokumentation for ejerforhold og panterettigheder, f.eks. personoplysninger, der er indeholdt i et pantebrev eller en tinglysningsattest samt andre nødvendige personoplysninger, kunne blive videregivet til potentielle købere og, i tilfælde af tvangsauktion, til fogedretten.

I forbindelse med postspærring, kan dine personoplysninger, såsom dit navn, adresse samt indholdet af skifterettens kuratorattest blive videregivet til Post Nord. I forlængelse heraf kan kurator gøre sig bekendt med indholdet af forsendelser, som ikke åbenbart er boet uvedkommende. Træffes der afgørelse om postspærring, vil du blandt andet modtage underretning om tid og sted for brevåbning.

I forbindelse med konkursens indtræden og sikring af konkursmassen, vil dine personoplysninger, såsom navn, adresse samt indholdet af skifterettens kuratorattest blive videregivet til selskabets bank med henblik på at spærre samtlige konti for udtræk.

I forbindelse med iagttagelsen af kurators pligt til at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne, vil dine personoplysninger, såsom oplysninger om hvorvidt din eller andres forretningsførelse har været groft uforsvarlig, blive videregivet til skifteretten. Iblandt disse oplysninger vil der kunne indgå oplysninger om betydelige køb på kredit eller forudbetalinger fra kunder kombineret med manglende bogføring i en længere periode og/eller helt utilstrækkelig økonomistyring, fortsættelse af virksomhedens drift, selv om du måtte have indset, at en videreførelse af driften ville medføre betydelige tab, og salg af virksomhedens aktiver til underpris, eller uden at der sker en reel betaling af købesummen, på et tidspunkt hvor den pågældende måtte indse, at virksomheden var eller ved salget blev insolvent samt væsentlige tilsidesættelser af forpligtelser vedrørende bogføring, regnskabsaflæggelse, momsangivelse og momsafregning og indeholdelse og afregning af A-skat.

I forbindelse med kurators pligt til at meddele politiet om forhold, der giver grundlag for politimæssig efterforskning, vil personoplysninger som er relevante herfor kunne videregives til politiet.

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[115].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[116]. Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[117].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har, på tidspunktet for konkursens indtræden, en lovbundet oplysningspligt overfor kurator, hvormed du skal meddele boet alle fornødne oplysninger til boets behandling[118]. Såfremt du ikke efterkommer denne forpligtelse, kan skifteretten anvende samme tvangsmidler som over for modvillige vidner[119].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

15. KONKURS (ansat)

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig i forbindelse med vores varetagelse af konkursboet.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder og øvrige parter i sagen. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom dit CPR-nr., lønoplysninger (dit kontonummer, skattemæssige oplysninger, optjent løn, ferie og sygdom, pension samt personalegoder, f.eks. sundhedsordning og fri telefon) og generelle ansættelsesoplysninger (ansættelsesdato, arbejdstelefonnummer, arbejdsmail, uddannelse, erhvervserfaring, anbefalinger, stillingsbetegnelse, portrætbillede, afdeling, arbejdstid, kurser, udviklingsplaner, sygdomsfravær, herunder helbredsoplysninger samt eventuelle arbejdsskader, tjenstlige sanktioner, straffeattest med videre).

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet ikke dine oplysninger om strafbare forhold.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage konkursboets interesser i forbindelse med sagen, herunder:

 • boets efterlevelse af dets pligter i medfør af ansættelseskontrakten, såsom dets overholdelse af de arbejdsretlige pligter, der følger af ansættelsesretlige, overenskomstmæssige og personalepolitiske regelsæt, f.eks. boets pligt til udbetaling af korrekt løn, legal pligt til indberetning af din løn til SKAT, førelse af fravær (sygdom, ferie m.v.), kontrol af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen med flere,
 • boets udøvelse af de generelle principper for ledelsesretten, der giver boet en adgang til at indhente og benytte de personoplysninger, der har en saglig forbindelse til ansættelsesforholdet,
 • boets behov for at strukturere og drive/afvikle den fallerede virksomhed,
 • boets behov for at kunne komme i kontakt med dig,
 • boets behov for at sikre dokumentation i tilfælde af en tvist mellem dig og boet samt
 • efterlevelse af kurators legale pligter, f.eks. boets fremsendelse af nærværende oplysningsskrivelse i medfør af databeskyttelseslovgivningen, boets iagttagelse af kravet om god advokatskik samt boets iagttagelse af henholdsvis regler om bogføring og betroede midler[120] samt konkurslovgivningen[121].

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage konkursboets behandling[122] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [123] samt i medfør af den indgående ansættelseskontakt[124].

Konkursboets interesser er blandt andet interessen i 1) opbevaring af dokumentation til en eventuel tvist, 2) at kunne komme i kontakt med dig, 3) at vurdere din egnethed til stillingen, 4) at kunne genskabe indhold på bomassens IT-udstyr, såsom genskabelse af mail og filer på arbejdscomputere, arbejdstelefoner m.v., 5) at kunne meddele eventuelle grundlag for politimæssig efterforskning og 6) vurdering og gennemførelse af sager om omstødelse og konkurskarantæne.

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

Boet vil i nogle tilfælde behandle dit CPR-nr., hvilket vil ske, når det følger af lovgivningen, såsom kurators retlige pligt til at opbevare bogføringsmateriale[125], hvis videregivelsen er påkrævet af en offentlig myndighed eller hvis videregivelsen er et naturligt led i boets arbejdsgang og videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig[126], behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[127], behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[128] eller behandlingen er nødvendig for at overholde boets arbejds-, sundheds-, og socialretlige pligter[129].

Boets behandling af dine følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, kan finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde boets eller dine arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder, der er fastlagt i anden lovgivning eller kollektive overenskomster[130], hvis du selv har offentliggjort de pågældende personoplysninger[131] eller hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[132].

Boets behandling af oplysninger om strafbare forhold kan foretages i medfør af boets forfølgelse af dets legitime interesser[133], hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[134] eller i medfør af dit samtykke til behandlingen[135], f.eks. ved boets modtagelse af din straffeattest i forbindelse med boets kontrol af din egnethed til stillingen.

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand.

Videregivelse i forbindelse med lønkørsel:
I forbindelse med udbetaling af din optjente løn, foretager boet lønkørsel, indeholdende dit navn, adresse, CPR-nr., kontoinformationer, ansættelsesdato, antal timer for perioden, lønsats inkl. ferie, lønsats inkl. og ekskl. pension samt eventuelle personaleordninger. Førnævnte personoplysninger overlades til boets lønbureau, p.t. VISMA DATALØN A/S, CVR-nr.: 48117716 med henblik på korrekt udbetaling af din løn.

I forbindelse med lønkørslen vil dine kontaktinformationer og lønmæssige forhold, såsom navn, adresse, CPR-nr., lønsats, antal timer for perioden samt eventuelle personalegoder m.v., samtidig blive videregivet til henholdsvis SKAT og ATP med henblik på beskatning af din løn/indberetning af ATP-bidrag.

I forbindelse med lønkørslen vil dine kontaktinformationer og lønmæssige forhold, såsom navn, adresse CPR-nr., lønsats, antal timer for perioden m.v. blive videregivet til Feriekonto med henblik på opsamling af din feriegodtgørelse. Udover førnævnte personoplysninger vil boet i forbindelse med indbetaling af dine optjente feriepenge videregive optjente feriedage, tilgodehavende restferiedage samt optjent feriegodtgørelse og tilgodehavende restferiegodtgørelse i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[136].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Kurator vil som udgangspunkt opbevare samtlige af dine personoplysninger i en periode på 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, da perioden udgør forældelsesfristen for ansættelsesretlige krav[137]. Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[138]. Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[139].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

 

MODPARTER (ERHVERV)
16. ALLE SAGSTYPER

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler i visse sager personoplysninger om personer, som optræder i erhvervsmæssig sammenhæng (enten som modpart i sagen eller som medarbejder/repræsentant for en modpart) i sager, som vi varetager for vores klienter.

Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger, som modtages fra vores klient(er) eller andre parter, herunder en anden repræsentant for den virksomhed, du repræsenterer eller er ansat i.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os.

Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

Hvis du optræder som repræsentant for en virksomhed, og sagen som sådan ikke har noget med dig at gøre, behandler vi typisk kun dit navn, evt. titel og kontaktoplysninger. Afhængig af sagens karakter kan det være, vi behandler andre oplysninger, f.eks. din vurdering af begivenheder, som har betydning for sagen.

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet ikke følsomme personoplysninger om dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT

Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[140] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [141].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Vores klient(er) i sagen
 • Offentlige myndigheder, herunder retten
 • Andre relevante parter og deres rådgivere, som indgår i sagen

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[142].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[143].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

17. ØVRIGE SAGSPARTER (VIDNER)

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder, modparten og øvrige parter i sagen. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom kontooplysninger (dit registreringsnummer og kontonummer til brug for udbetaling af vidnegodtgørelse) samt generelle vidneoplysninger (oplysninger om vidnetemaet, altså det du skal afgive vidneforklaring om, se vidneindkaldelsen herom, samt sted og tidspunkt for din vidneafhøring).

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet hverken dine følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[144] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [145].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse, vidneindkaldelse samt sikker transmission af oplysninger.

LOU ADVOKATERs legitime interesser er blandt andet interessen i 1) at kunne komme i kontakt med dig, 2) at vurdere dig som vidne samt eventuelt indkalde og føre dig som vidne under retssagen, 3) behandling af dine personoplysninger med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares samt 4) opbevaringen af dokumentation til en eventuel tvist.

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med vidneafhøringen vil dine personoplysninger, der er relevant for afhøringen, såsom dit navn, eventuel profession samt vidnetema, blive videregivet til den pågældende ret, modparten og dennes advokat samt vores klient(er). I visse tilfælde, vil dine personoplysninger endvidere blive videregivet til klients retshjælpsforsikringsselskab.

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[146].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[147]. Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[148].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

18. ØVRIGE SAGSPARTER (SKØNSMÆND)

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra vores klient, som led i vores varetagelse af sagen.

Endvidere behandler vi personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom Teknologisk Institut, offentlige myndigheder, modparten og øvrige parter i sagen. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom CV oplysninger (oplysninger om din faglige baggrund, såsom uddannelse samt erhvervserfaring), økonomiske oplysninger (dit registreringsnummer og kontonummer, navnet på din bank, dit skønssalær, eventuelt vidnegodtgørelse og eventuelt afholdte udgifter) samt faglige vurdering (skønstema).

Advokatfirmaet behandler i udgangspunktet hverken dine følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig, hvis du ikke er repræsenteret af din egen advokat.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger i medfør af firmaets legitime interesse i at varetage vores klients sag[149] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter [150].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse, vidneindkaldelse samt sikker transmission af oplysninger.

LOU ADVOKATERs legitime interesser er blandt andet interessen i 1) at kunne korrespondere med dig, herunder fremsendelse af parternes spørgsmål, fastlæggelse af tid og sted for skønsforretningen samt modtagelse af din skønserklæring, 2) at vurdere om du er egnet i forhold til det påtænkte skønstema, og i bekræftende fald; interessen i at bringe dig i forslag som skønsmand, 3) betaling af eventuelt modtagne fakturaer fra dig, 4) at føre dig som vidne under retssagen, herunder bruge din vidneforklaring samt skønserklæring med henblik på, at fastlægge et retskrav, gøre et retskrav gældende eller til forsvar mod et retskrav, på vegne af vores klient samt 5) opbevaringen af dokumentation til en eventuel tvist.

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med din udpegning som skønsmand, afholdelse af skønsforretningen samt førelse af dig som vidne, vil dine personoplysninger, der er relevant for disse, såsom dine kontaktoplysninger samt vidnetema, blive videregivet til den pågældende ret, modpartens advokat samt øvrige parter, der er tilknyttet retssagen, f.eks. vores klient(er). I visse tilfælde, vil dine personoplysninger endvidere blive videregivet til klients retshjælpsforsikringsselskab og/eller Civilstyrelsen (fri proces).

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[151].

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[152]. Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[153].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[2] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[3] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[4] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f og GDPR artikel 9, stk. 2, litra e, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[5] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[6] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[7] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[8] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
[9] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[10] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[11] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[12] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[13] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[14] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[15] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[16] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[17] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[18] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
[19] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[20] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[21] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[22] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[23] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[24] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[25] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[26] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[27] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[28] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[29] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[30] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[31] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[32] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. Hvidvasklovens § 11.
[33] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[34] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[35] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[36] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[37] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[38] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[39] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[40] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[41] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[42] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[43] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[44] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[45] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[46] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[47] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[48] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[49] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[50] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[51] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[52] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[53] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
[54] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[55] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[56] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[57] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[58] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[59] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[60] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[61] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[62] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[63] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[64] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
[65] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[66] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[67] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
[68] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[69] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[70] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[71] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[72] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[73] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[74] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[75] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
[76] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[77] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[78] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[79] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[80] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[81] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[82] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[83] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[84] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[85] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[86] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[87] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[88] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[89] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[90] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[91] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[92] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[93] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[94] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
[95] Din oplysningspligt følger af retsplejelovens § 497, stk. 1 samt sanktionen af retsplejelovens § 497, stk. 2.
[96] Dette følger af straffelovens § 162.
[97] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[98] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[99] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[100] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[101] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[102] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
[103] Kurators pligt følger blandt andet af bogføringsloven, bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboers § 2 samt § 4, stk. 2 og Advokatrådets vedtægt om advokater pligter med hensyn til behandling af betroede midler.
[104] Kurators pligt er blandt andet at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne mod dig samt pligt til at meddele Politiet om forhold, der giver grundlag for politimæssig efterforskning.
[105] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[106] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[107] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
[108] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[109] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, jf. GDPR 9, stk. 2, litra f.
[110] Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. GDPR artikel 9, stk. 1, jf. stk. 2, litra e, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[111] Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. GDPR artikel 9, stk. 1, jf. stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[112] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
[113] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[114] Konkurslovens § 124, § 125, § 126, § 130, stk. 2, § 131, stk. 2, 2. pkt. og § 150, stk. 1, 1. pkt. med flere.
[115] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[116] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[117] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
[118] Din oplysningspligt følger af konkurslovens § 100, stk. 1.
[119] Det følger af konkurslovens § 103. Se hertil blandet andet retsplejelovens § 178 samt straffelovens §§ 158, 160, 162 samt 300, stk. 1., nr. 3
[120] Kurators pligt følger blandt andet af bogføringsloven, bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboers § 2 samt § 4, stk. 2 og Advokatrådets vedtægt om advokater pligter med hensyn til behandling af betroede midler.
[121] Kurators pligt er blandt andet at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne mod dig samt pligt til at meddele Politiet om forhold, der giver grundlag for politimæssig efterforskning.
[122] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[123] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[124] Databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[125] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
[126] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[127] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, jf. GDPR 9, stk. 2, litra f.
[128] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[129] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra b, jf. artikel 6, stk. 1, litra c.
[130] Databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 1, jf. stk. 2, litra b, jf. artikel 6, stk. 1, litra c.
[131] Databeskyttelseslovens 12, stk. 1, jf. GDPR artikel 9, stk. 1, jf. stk. 2, litra e, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[132] Databeskyttelseslovens 12, stk. 1, jf. GDPR artikel 9, stk. 1, jf. stk. 2, litra f, jf. artikel. 6, stk. 1, litra f.
[133] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
[134] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[135] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 1. pkt.
[136] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[137] Forældelseslovens § 4, stk. 1.
[138] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[139] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
[140] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[141] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[142] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[143] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[144] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[145] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[146] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[147] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[148] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
[149] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[150] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[151] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[152] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[153] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.