KLIENT – (JURIDISKE PERSONER)

SPECIFIK INFORMATION OM LOU ADVOKATERS DATABESKYTTELSE TIL ERHVERVSKLIENTER

LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, varetager sager for erhvervsklienter (kapitalselskaber, kommuner, foreninger, fonde, organisationer m.v.), hvormed advokatfirmaet samtidig vil behandle personoplysninger om erhvervsklientens ejere, ledelse eller øvrige ansatte.

I medfør af Databeskyttelsesforordningen skal LOU ADVOKATER, som dataansvarlig informere dig om, hvordan dine personoplysninger behandles og, hvordan de beskyttes. Du kan læse nærmere om, hvilke personoplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig i forbindelse med sagens behandling. LOU ADVOKATER vil informere dig særskilt om de databehandlingsaktiviteter, hvori dine oplysninger indgår, hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til nedenstående for din konkrete sag.

Advokatfirmaet opfordrer dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder vores kontaktoplysninger, ligesom du heri kan læse mere om dine generelle rettigheder samt klagemulighed til Datatilsynet.

Du finder vores generelle information her: Persondatapolitik

Imidlertid behandler vi også personoplysninger om andre, når vi som led i varetagelsen af sagen behandler personoplysninger om en modpart eller ansatte i virksomheden (ansættelsesretlig tvist). I sådanne tilfælde er LOU ADVOKATER også dataansvarlige overfor disse personer og skal som følge heraf informere dem om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Advokatfirmaets oplysningspligt indtræder dog først på det tidspunkt, hvor vores tavshedspligt som advokater ikke længere anses for relevant, og hvor det kan ske uden at påføre skade på sagen.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler, opbevarer og behandler de personoplysninger, som du eller en anden fra virksomheden afgiver til os som led i varetagelsen af sagen.

Det omfatter typisk dit navn og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), stilling samt øvrige relevante oplysninger for vores konkrete rådgivning, såsom ejerforhold, fysiske sager. I visse tilfælde omfatter dette tillige et behov for dit CPR-nr.

LOU ADVOKATER behandler som det klare udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig, ej heller dine eventuelle oplysninger om strafbare forhold.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder. Dette sker som led i vores varetagelse af sagen.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
Advokatfirmaet benytter dine førnævnte personoplysninger til at varetage vores klients interesser i forbindelse med sagen, som er nærmere beskrevet i sagsbekræftelsen.

Varetagelsen af vores klients interesser vil sige virksomhedens interesser, herunder dine interesser, hvis du er ejer heraf.

I den forbindelse behandler vi dine almindelige personoplysninger; dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger med henblik på at foretage kontrol af virksomhedens identitet, hvis du er reel ejer (hvidvaskloven og kravet om god advokatskik) samt varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser inden for retsområdet. Du kan altid frabede dig vores henvendelse ved at foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den konkrete kommunikation eller ved at rette henvendelse til os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig LOU ADVOKATERS nyhedsbreve på vores hjemmeside, www.lou.dk, som rummer både private og erhvervsmæssige artikler.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvis det er nødvendiggjort af den konkrete sag. Det er tilfældet, hvis videregivelsen påkræves af en offentlig myndighed, hvis dit CPR-nr. skal bruges til at foretage tinglysning, registrere ledelseserhverv, ejerforhold med videre. Advokatfirmaet behandler tillige dit CPR-nr., hvis vores konkrete bistand omfattes af hvidvaskloven, da vi i medfør heraf skal opfylde særlige krav om kundekendskab.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
I forbindelse med sagen behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler derfor dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

Hvis du er ejer af virksomheden, foretager LOU ADVOKATER behandling af dine personoplysninger til brug for opfyldelse af formålet indeholdt i klientopdraget[1]. Dermed foretages behandlingen i medfør af vores aftale med virksomheden.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dine personoplysninger i medfør af advokatfirmaets legitime interesse i at 1) varetage sagen på vegne af virksomheden, herunder dets ejere samt 2) opbevare dokumentation til brug for en eventuel tvist[2].

Dine personoplysninger vil endvidere anvendes til at opfylde advokatfirmaets retlige pligter, som følger af blandt andet Bogføringsloven (iagttagelse af advokatfirmaets bogføringspligt), Databeskyttelsesloven (iagttagelse af advokatfirmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse, indhentelse af samtykke m.v.), De Advokatetiske Regler samt retsplejelovens § 126 (iagttagelse af advokatfirmaets/advokatens pligter i henhold til god advokatskik, f.eks. fremsendelse af sagsbekræftelse, foretagelse af interessekonfliktundersøgelse, foretagelse af identitetskontrol af klienten m.v.), Hvidvaskloven (foretagelse af kundekendskabsprocedure, anmeldelse af potentiel hvidvask og terror m.v.)[3].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det kræves i forbindelse med kommunikationen med offentlige myndigheder[4], hvis advokatfirmaet skal foretage en registrering i offentlige registre[5], hvis behandling af dit CPR-nr. kræves i henhold til gældende lovgivning[6], såsom Hvidvasklovens bestemmelser om foretagelse af kundekendskabsprocedure eller, hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[7].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

  • Modpart, herunder modpartens advokat eller anden repræsentant
  • Offentlige myndigheder, herunder Danmarks Domstole
  • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag (f.eks. forsikringsselskab)

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning.

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Imidlertid vil dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[8]. Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[9]. Advokatfirmaet vil endvidere opbevare dine oplysninger, som indgår i firmaets kundekendskabsprocedure i 5 år, regnet fra forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning[10].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
LOU ADVOKATER har et retligt behov for at indsamle og behandle en række af dine personoplysninger, hvilket sker for at kunne oprette og varetage sagen på lovlig vis.

Det er typisk personoplysninger, som er nødvendige i forhold til at iagttage advokatfirmaets bogføringspligt (Bogføringsloven), iagttage advokatfirmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse, indhentelse af samtykke m.v. (Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven), iagttage henholdsvis advokatfirmaets og den enkelte advokats pligter i medfør af god advokatskik, f.eks. fremsendelse af sagsbekræftelse, foretagelse af interessekonfliktundersøgelse, foretagelse af identitetskontrol af klienten m.v. (De Advokatetiske regler og Retsplejelovens § 126), iagttagelse af advokatfirmaets pligt til at foretage kundekendskabsprocedure samt anmelde potentiel hvidvaskaktiviteter eller finansiering af terror (Hvidvaskloven).

Personoplysninger til brug for disse formål er nødvendige for at advokatfirmaet kan håndtere sagen.

Hvis du afviser at give LOU ADVOKATER de adspurgte – og nødvendige – personoplysninger, vil vi ikke kunne bistå med juridisk bistand, hvilket medfører, at sagen ikke oprettes eller afsluttes, hvis den er blevet oprettet.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[2] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[3] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[4] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[5] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[6] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
[7] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[8] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[9] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[10] Hvidvasklovens § 30, stk. 2, 2. pkt.
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter