KONKURSER

LOU ADVOKATER har som dataansvarlig pligt til at oplyse dig om behandlingen af personoplysninger, som konkursboet behandler i forbindelse med dets behandling. Såfremt du har nogle spørgsmål til databehandlingen, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til advokatfirmaets databeskyttelsesafdeling, alternativt pr. e-mail gdpr@lou.dk.

FORMÅL
Kurator behandler personoplysninger med henblik på at varetage konkursboets interesser og repræsentere boet i enhver henseende og fremme boets behandling mest muligt.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER?
Under et konkursbos behandling behandler LOU ADVOKATER skyldneren og dennes virksomheds materiale. Materialet kan indeholde personoplysninger, eksempelvis oplysninger om skyldnerens og/eller virksomhedens debitorer, kreditorer og medarbejdere, herunder navne, adresser og oplysninger om eventuelle økonomiske mellemværender.

Boet vil i nogle tilfælde behandle CPR-numre, hvilket vil ske, når det følger af lovgivningen eller hvis videregivelsen er et naturligt led i boets arbejdsgang og videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation.

Boets behandling af følsomme oplysninger kan finde sted, hvis du selv har offentliggjort de pågældende personoplysninger eller hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Boets behandling af oplysninger om strafbare forhold kan foretages i medfør af boets forfølgelse af dets legitime interesser eller hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

MODTAGERE
Boets behandling nødvendiggør videregivelse af personoplysninger med henblik på at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

I forbindelse med behandlingen kan det blive nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende modtagere (ikke udtømmende):

  • Domstolene, herunder skifteretten
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Panthavere og kreditorer
  • Potentielle købere og fogedretten i tilfælde af tvangsauktion
  • Auktionshuse
  • Post Nord med henblik på postspærring
  • Selskabets/virksomhedens bank med henblik på spærring
  • Politiet og/eller skatteforvaltningen

OPBEVARING
Kurator vil under og efter boets behandling foretage en vurdering af, hvornår opbevaringen af personoplysninger helt eller delvist ikke længere er nødvendig i forhold til det eller de formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

Personoplysninger, der indgår i boets bogføringsmateriale opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Boet vil dog slette personoplysninger efter en absolut frist på 10 år efter sagens arkivering. Førnævnte slettefrister kan fraviges, såfremt en helhedsvurdering af samtlige relevante forhold tilsiger andet.

RETTIGHEDER
Som registreret har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som boet behandler om dig.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som boet behandler om dig, samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse: Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som boet behandler om dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for boets slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som boet behandler om dig, begrænset.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod boets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at indgive klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som boet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.