KLIENT – (PRIVATPERSON)

SPECIFIK INFORMATION OM LOU ADVOKATERS DATABESKYTTELSE TIL KLIENTER (PRIVAT PERSONER)

LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, håndterer personoplysninger om dig som klient med henblik på at løse den opgave, som du har bedt os om at bistå dig med, eller hvor vores opdrag følger af en beskikkelse eller autorisation fra retten.

I medfør af Databeskyttelsesforordningen skal LOU ADVOKATER, som dataansvarlig informere dig om, hvordan dine personoplysninger behandles og, hvordan de beskyttes. Du kan læse nærmere om, hvilke personoplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig i forbindelse med sagens behandling. LOU ADVOKATER vil informere dig særskilt om de databehandlingsaktiviteter, hvori dine oplysninger indgår, hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til nedenstående for din konkrete sag.

Advokatfirmaet opfordrer dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder vores kontaktoplysninger, ligesom du heri kan læse mere om dine generelle rettigheder samt klagemulighed til Datatilsynet.

Du finder vores generelle information her: Persondatapolitik.

Imidlertid behandler vi også personoplysninger om andre, når vi som led i varetagelsen af sagen behandler personoplysninger om en modpart. I sådanne tilfælde er LOU ADVOKATER også dataansvarlige overfor disse personer og skal som følge heraf informere dem om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Advokatfirmaets oplysningspligt indtræder dog først på det tidspunkt, hvor vores tavshedspligt som advokater ikke længere anses for relevant, og hvor det kan ske uden at påføre skade på din sag.

VÆLG DIN SAGSTYPE HER:

 1. Skilsmisse og samlivsophævelse (skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.)
 2. Ægteskab og samliv (ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.)
 3. Arv og testamente
 4. Dødsbobehandling (autoriseret bobestyrer og privat skifte)
 5. Køb af bolig
 6. Byggesager
 7. Straffesager
 8. Ungdomskriminalitetssager
 9. Ansættelsesretlige forhold (ansættelsesretlige spørgsmål, ansættelseskontrakt, tvister med arbejdsgiver m.v.)
 10. Lejeretlige forhold (lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.)
 11. Personskadesager
 12. Tvister (inkasso og retssager – hvor sagstypen ikke er omfattet af pkt. 1-10)

 

1. SKILSMISSE OG SAMLIVSOPHÆVELSE
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom offentlige myndigheder, modpart, modpartens advokat, din ægtefælle / samlever, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger.

Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr., hvilket blandt andet vil ske, hvis det udgør den offentlige myndigheds journalnummer.

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle dine følsomme personoplysninger. Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at LOU ADVOKATER behandler dine følsomme personoplysninger, hvis en sådan behandling har betydning for sagen. Såfremt vi behandler dine følsomme personoplysninger vil det typisk være oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

Hvis din sag rummer personoplysninger om et eller flere af dine børn, f.eks. fordi vi rådgiver dig om forældremyndighed, behandler vi deres personoplysninger efter aftale med dig som forælder til det enkelte barn.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med sagens opdrag, som er nærmere beskrevet i den fremsendte sagsbekræftelse.

Advokatfirmaet vil alene behandle dine følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, hvis behandlingen heraf er nødvendigt for den konkrete sag, hvilket vil være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold.

Vi behandler ligeledes dit CPR-nr., hvis vores bistand omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[1], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare din retsstilling i sagen[2] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[3].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger, foretagelse af kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven samt iagttage firmaet bogføringspligt.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde (familie- og arveret), som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[4]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

Du skal være særligt opmærksom på, at den pågældende advokat endvidere kan behandle dine personoplysninger i medfør af en retlig pligt, som påhviler advokaten i tilfældet, hvor advokaten er udpeget som bobehandler af retten[5]. I dette tilfælde kan advokaten indhente dine personoplysninger fra andre offentlige eller private kilder, f.eks. forsikringsselskaber og penge-, pensions- og realkreditinstitutter[6], hvis det vurderes nødvendigt i forhold til bobestyrerens deling af det fælles bo.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[7].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[8], eller ved tinglysning eller registrering af et retsforhold[9] samt til opfyldelse af krav indeholdt i Hvidvaskloven[10].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Modpart og advokat for modpart
 • Danmarks Domstole, særligt Skifteretten
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. tinglysningsretten, kommune, Familieretshuset, Udenrigsministeriet
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[11].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[12]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[13]. Dine personoplysninger, som er anvendt i forbindelse med vores kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven, vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning[14].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

Du skal være særligt opmærksom på at tilfældet, hvor advokaten er udpeget bobestyrer (Ægtefælleskiftelovens § 19), er det advokatens pligt at sikre sig, at de oplysninger, herunder personoplysninger, der er nødvendige for at dele fællesboet, foreligger. Hvis du ikke på opfordring giver disse oplysninger til os, kan bobehandlingen indhente dem fra offentlige myndigheder og private, f.eks. forsikringsselskaber og penge-, pensions- og realkreditinstitutter[15]. I forlængelse heraf kan der anvendes tvangsmidler over for dig[16], ligesom du kan indkaldes for skifteretten med henblik på at afgive forklaring[17].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

2. ÆGTESKAB OG SAMLIV
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever – afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom din ægtefælle / samlevers advokat eller anden repræsentant. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om beskæftigelse, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger. Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr.

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle dine følsomme personoplysninger.

Hvis din sag rummer personoplysninger om et eller flere af dine børn, f.eks. fordi vi rådgiver dig om fremtidsfuldmagt eller samlivskontrakt, behandler vi deres personoplysninger efter aftale med dig som forælder til det enkelte barn.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med sagens opdrag, som er nærmere beskrevet i den fremsendte sagsbekræftelse.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning af ægtepagten eller registrering af fremtidsfuldmagter i Fremtidsfuldmagtsregistret.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[18], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare din retsstilling i sagen[19] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[20].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde (familie- og arveret), som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[21]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[22].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[23], eller ved tinglysning eller registrering af et retsforhold[24] samt til opfyldelse af krav indeholdt i Hvidvaskloven[25].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Din ægtefælle / samlever og vedkommendes advokat eller anden repræsentant
 • Danmarks Domstole
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. tinglysningsretten, herunder Fremtidsfuldmagtsregistret
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[26].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[27]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[28].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

3. ARV OG TESTAMENTE
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med arveforhold og testamente

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever – afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom din ægtefælle / samlevers advokat eller anden repræsentant. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i den konkrete sag, såsom oplysninger om familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld. Advokatfirmaet har i visse sager behov for at behandle dit CPR-nr.

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle dine følsomme personoplysninger.

Hvis din sag rummer personoplysninger om et eller flere af dine børn, f.eks. fordi vi rådgiver dig om deres arv eller som følge af, at de skal indgå som arvinger i testamentet, behandler vi deres personoplysninger efter aftale med dig som forælder til det enkelte barn.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med sagens opdrag, som er nærmere beskrevet i den fremsendte sagsbekræftelse.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler endvidere dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller opnå notarpåtegning på testamentet.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[29], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare din retsstilling i sagen[30] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[31].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde (familie- og arveret), som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[32]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[33].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[34], eller ved at foretage tinglysning eller opnå notarpåtegning på testamentet[35].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[36].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[37]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[38].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

4. DØDSBOBEHANDLING
– sager, hvor vi varetager bobehandling som autoriseret bobestyrer eller som led i privat skifte

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af dødsboet.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom Skifteretten eller øvrige arvinger. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af dødsboet samt øvrige relevante oplysninger for at varetage dine rettigheder som arving, herunder bank- og kontooplysninger samt CPR-nr.

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle dine følsomme personoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af dødsboet, herunder varetagelse af dine interesser i forbindelse med din status som arving.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig. Vi anvender dine kontooplysninger til brug for udbetaling af eventuel arv.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvis bobehandlingen omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være overdragelse af fast ejendom til en tredjepart. Derudover bruger vi dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kommunikere med offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[39] (hvis der er tale om et privat skifte) og med henblik på at opfylde advokatfirmaets retlige forpligtelse, når vi agerer som autoriseret bobestyrer[40].

Endvidere vil advokatfirmaet behandle dine personoplysninger med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare din retsstilling som arving i dødsboet[41] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[42].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse, foretagelse af lovpligtig kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde (familie- og arveret), som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[43]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[44].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed, særligt Skifteretten[45].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • De øvrige arvinger og vedkommendes advokat eller anden repræsentant
 • Danmarks Domstole, særligt Skifteretten
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[46].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[47]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[48]. Dine personoplysninger, som er anvendt i forbindelse med vores kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven, vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning[49].

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

5. KØB AF BOLIG
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med boligkøb

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever – afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom din bank. Dette sker efter aftale med dig. Hvis du ikke opfylder betingelserne for erhvervelse af helårsbolig, er det nødvendigt at indhente tilladelse fra Civilstyrelsen.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger, CPR-nr. og i visse tilfælde opholdstilladelse (såfremt du ikke er dansk statsborger).

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle dine følsomme personoplysninger. I visse tilfælde kan det være nødvendigt for vores bistand, at vi behandler dine følsomme personoplysninger i form af oplysninger om din race eller etnisk oprindelse.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig. Dine følsomme personoplysninger i form af oplysning om race eller etnisk oprindelse behandles alene, hvis det er nødvendigt for at opnå tilladelse til at erhverve helårsbolig i Danmark.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med offentlige myndigheder, herunder i forbindelse med vores tinglysning af skødet og for at foretage korrekt kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[50], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare din retsstilling i sagen (herunder opnå tilladelse til at erhverve helårsbolig i Danmark)[51] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[52].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger, foretagelse af pligtig kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven samt iagttage firmaet bogføringspligt.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[53]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

Dine personoplysninger vil i visse tilfælde endvidere behandles med henblik på at berigtige et retsforhold, hvori du er part[54].

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[55], f.eks. ved at foretage tinglysning  af skødet[56] eller i forbindelse med foretagelsen af vores kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven[57].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Ejendomsmægler
 • Banker, der er involveret i sagen
 • Modpartens og vedkommendes advokat eller anden repræsentant
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningsretten og Civilstyrelsen
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[58].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[59]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[60]. Dine personoplysninger, som er anvendt i forbindelse med vores kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven, vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning[61].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

6. BYGGESAGER
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med byggesager

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri, og du vil derigennem blive gjort bekendt med oplysningerne. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom din bank. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld og kontooplysninger samt i visse tilfælde CPR-nr.

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle dine følsomme personoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med offentlige myndigheder, herunder i forbindelse med vores tinglysning og for at foretage korrekt kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven. Du kan læse mere herom i sagsbekræftelsen.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[62] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[63].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger, foretagelse af pligtig kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven samt iagttage firmaet bogføringspligt.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[64]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[65], f.eks. ved at foretage tinglysning af skødet[66] eller i forbindelse med foretagelsen af vores kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven[67].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Modparten og vedkommendes advokat eller anden repræsentant
 • Offentlige myndigheder, f.eks. kommune, Tinglysningsretten, Civilstyrelse i forbindelse med ansøgning om fri proces, retten.
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[68].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[69]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[70]. Dine personoplysninger, som er anvendt i forbindelse med vores kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven, vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning[71].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

7. STRAFFESAGER
– sager, hvor vi bistår dig i forhold til skyldsspørgsmål og strafudmåling

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom retten, politiet og anklagemyndigheden. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen. I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, dit CPR-nr. samt oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Advokatfirmaet behandler typisk dine følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om race eller etnisk oprindelige, religiøs overbevisning, genetiske data, helbredsoplysninger og oplysninger vedrørende seksuelle forhold eller orientering.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse. Endvidere behandles dine følsomme personoplysninger med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, som led i din straffesag[72].

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med retten, anklagemyndigheder og øvrige offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[73] (hvis vi ikke er beskikket af retten) og med henblik på at opfylde firmaet retlige forpligtelse, hvis vi er blevet beskikket af retten[74].

Endvidere vil LOU ADVOKATER behandle dine personoplysninger med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[75]. Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

Dine følsomme personoplysninger behandles til brug for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav som led i din straffesag[76], ligesom dine oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser behandles i medfør af vores legitime interesse heri, da vi som din advokat, skal varetage dine interesser under straffesagen[77].

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[78]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[79].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Danmarks Domstole
 • Anklagemyndigheden
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Politiet
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[80].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[81]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[82].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

8. UNGDOMSKRIMINALITETSSAGER
– hvor vi bistår dig i forhold til sagens behandling ved Ungdomskriminalitetsnævnet (i det følgende betegnet UKN) og eventuel behandling i Ankestyrelsen.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom retten, politiet, UKN og anklagemyndigheden. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen. I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, dit CPR-nr. samt oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Advokatfirmaet behandler typisk dine følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om race eller etnisk oprindelige, religiøs overbevisning, genetiske data, helbredsoplysninger og oplysninger vedrørende seksuelle forhold eller orientering.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse. Endvidere behandles dine følsomme personoplysninger med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, som led i din UKN-sag[72].

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med retten, UKN, anklagemyndigheder og øvrige offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[73] (hvis vi ikke er beskikket af retten) og med henblik på at opfylde firmaet retlige forpligtelse, hvis vi er blevet beskikket af retten[74].

Endvidere vil LOU ADVOKATER behandle dine personoplysninger med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[75]. Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

Dine følsomme personoplysninger behandles til brug for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav som led i din UKN-sag[76], ligesom dine oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser behandles i medfør af vores legitime interesse heri, da vi som din advokat, skal varetage dine interesser under UKN-sagen[77].

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[78]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[79].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Danmarks Domstole
 • UKN
 • Anklagemyndigheden
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Politiet
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[80].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[81]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[82].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

9. ANSÆTTELSESRETLIGE FORHOLD
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse ansættelsesretlige spørgsmål, ansættelseskontrakt, tvist med arbejdsgiver m.v.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom modpart, modpartens advokat, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen. I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom kommune, din nuværende eller tidligere arbejdsgiver(e). Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse og økonomiske forhold, herunder løn og gæld. I visse tilfælde behandler advokatfirmaet tillige dit CPR-nr.

Advokatfirmaet behandler under nogle omstændigheder dine følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse. Endvidere behandles dine følsomme personoplysninger i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag[83].

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[84] .

Endvidere vil LOU ADVOKATER behandle dine personoplysninger med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[85]. Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

Dine følsomme personoplysninger behandles til brug for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag[86].

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[87]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[88].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver
 • Modparten og vedkommendes advokat eller repræsentant
 • Fagforening
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[89].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[90]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[91].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

10. LEJERETLIGE FORHOLD
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom modpart, modpartens advokat, udlejer, naboer eller andre relevante parter. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen. I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom kommune, udlejer eller lejere. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse tilfælde behandler advokatfirmaet tillige dit CPR-nr.

Advokatfirmaet behandler som udgangspunkt ikke dine følsomme personoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[92] .

Endvidere vil LOU ADVOKATER behandle dine personoplysninger med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[93]. Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[94]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[95].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Din nuværende eller tidligere udlejer / lejer
 • Modparten og vedkommendes advokat eller repræsentant
 • Huslejenævnet
 • Din retshjælpsforsikring
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten eller Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[96].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[97]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[98].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

11. PERSONSKADESAGER
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med personskadesag, herunder mulighed for erstatning og/eller godtgørelse

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom modpart, modpartens advokat, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen. I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom kommune, sundhedsfaglige myndigheder, forsikringsselskab, din læge eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse tilfælde behandler advokatfirmaet tillige dit CPR-nr.

Advokatfirmaet behandler endvidere dine følsomme personoplysninger, særligt i form af helbredsoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse. Endvidere behandler vi følsomme personoplysninger om dig i form af helbredsoplysninger, fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din erstatningssag.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[99] .

Endvidere vil LOU ADVOKATER behandle dine personoplysninger med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[100]. Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

Advokatfirmaet vil behandle dine følsomme personlysninger, særligt helbredsoplysninger, med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din erstatningssag[101].

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[102]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[103].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring
 • Forsikringsselskab
 • Modparten og vedkommendes advokat eller repræsentant
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten, Retslægerådet, Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[104].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[105]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[106].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

12. TVISTER (INKASSO OG RETSSAGER)
– sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med en inkassosag eller en retssag (hvor sagstypen ikke er omfattet af pkt. 1-10)

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du afgiver til os, som led i vores varetagelse af din sag.

I visse tilfælde modtager vi dine personoplysninger fra en tredjepart, såsom modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. Hvis LOU ADVOKATER vurderer, at oplysningerne er relevante for sagen, vil de indgå heri. Advokatfirmaet sletter oplysninger, som ikke findes tilstrækkelig relevante for sagen. I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde vurdere, at det er relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores varetagelse af din sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familiemæssige forhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse tilfælde behandler advokatfirmaet tillige dit CPR-nr.

Advokatfirmaet behandler endvidere i visse tilfælde dine følsomme personoplysninger, f.eks. i form af helbredsoplysninger, oplysninger om etnisk oprindelige eller lignende.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at varetage dine interesser i forbindelse med vores varetagelse af din sag, som er beskrevet nærmere i den fremsendte sagsbekræftelse. Endvidere behandler vi følsomme personoplysninger om dig i form af helbredsoplysninger, fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

LOU ADVOKATER behandler dit CPR-nr., hvilket sker til brug for at kommunikere med offentlige myndigheder.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde det indgående klientforhold med dig[107] .

Endvidere vil LOU ADVOKATER behandle dine personoplysninger med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[108]. Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger samt iagttage firmaet bogføringspligt.

Advokatfirmaet vil behandle dine følsomme personlysninger, særligt helbredsoplysninger, med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag[109].

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i løbende at fremsende dig nyheder og tilbud indenfor det pågældende retsområde, som vi har ydet dig juridisk bistand indenfor[110]. Du kan altid frabede dig vores henvendelser ved at orientere os herom eller foretage framelding i forbindelse med modtagelse af den enkelte henvendelse.

LOU ADVOKATER vil behandle dit CPR-nr., hvis det påkræves af offentlige myndigheder, hvilket kan være tilfældet ved advokatfirmaets kommunikation med en offentlig myndighed[111].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER vil i forbindelse med sagens behandling videregive dine personoplysninger til en række modtagere, hvis det findes nødvendigt under hensyntagen til udførelsen af vores juridiske bistand. I så fald vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende:

 • Modparten og vedkommendes advokat eller repræsentant
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten eller fogedretten
 • Øvrige relevante parter/aktører, som indgår i din sag

LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe sagen verserer, og i en periode på 5-10 år efter sagens afslutning[112].

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[113]. Endvidere vil dine personoplysninger, som indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[114].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat vil udtræde af sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[2] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[3] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[4] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[5] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, jf. ægtefælleskiftelovens § 19.
[6] Ægtefælleskiftelovens § 22.
[7] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[8] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[9] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[10] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. Hvidvasklovens § 11.
[11] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[12] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[13] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[14] Hvidvasklovens § 30, stk. 2., 2. pkt.
[15] Ægtefælleskiftelovens § 22.
[16] Ægtefælleskiftelovens § 22, stk. 1, sidste punktum.
[17] Ægtefælleskiftelovens § 22, stk. 2.
[18] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[19] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[20] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[21] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[22] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[23] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[24] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[25] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. Hvidvasklovens § 11.
[26] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[27] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[28] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[29] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[30] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[31] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[32] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[33] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[34] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[35] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[36] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[37] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[38] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[39] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[40] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, jf. Dødsboskiftelovens § 37-38.
[41] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[42] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[43] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[44] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[45] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[46] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[47] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[48] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[49] Hvidvasklovens § 30, stk. 2., 2. pkt.
[50] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[51] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[52] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[53] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[54] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[55] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[56] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[57] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. Hvidvasklovens § 11.
[58] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[59] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[60] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[61] Hvidvasklovens § 30, stk. 2., 2. pkt.
[62] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[63] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[64] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[65] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[66] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[67] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. Hvidvasklovens § 11.
[68] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[69] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[70] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[71] Hvidvasklovens § 30, stk. 2., 2. pkt.
[72] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[73] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[74] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[75] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[76] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.
[77] Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
[78] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[79] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[80] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[81] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[82] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[83] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[84] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[85] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[86] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f.
[87] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[88] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[89] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[90] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[91] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[92] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[93] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[94] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[95] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[96] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[97] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[98] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[99] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[100] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[101] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[102] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[103] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[104] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[105] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[106] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
[107] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[108] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[109] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[110] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[111] Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[112] Forældelseslovens § 3, stk. 1.
[113] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[114] Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter