FORRETNINGSBETINGELSER

1.  Forretningsbetingelsernes område

1.1  LOU Advokater driver virksomhed på følgende adresser: Skindergade 38, 1. 1159 København K – Søndergade 44, 3., 8000 Aarhus C – Østergrave 4, 3., 8900 Randers C – Gothersgade 2, 8800 Viborg.

Vi kan kontaktes på telefonnummer 70 300 500 og på e-mailadressen info@lou.dk.

Vores CVR-nr. er 38 71 89 24.

LOU Advokater er organiseret som et partnerselskab.

Advokaterne hos LOU Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

1.2  Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som LOU Advokater udfører for klienten, medmindre klienten har indgået anden skriftlig aftale for den pågældende opgave med os.

2. Udførelsen af advokatopgaven

2.1  LOU Advokater og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

2.2  LOU Advokater forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

2.3  LOU Advokater , herunder firmaets partnere og medarbejdere, udfører opgaven i overensstemmelse med kravene til adfærd og etik i retsplejelovens regler om advokater og Advokatrådets advokatetiske regler.

2.4  LOU Advokater er undergivet reglerne i hvidvaskningsloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

I det omfang varetagelsen af reglerne om hvidvask kræver det, er LOU Advokater berettiget til når som helst at forlange personlig legitimation fra klienten, herunder for de tegningsberettigede eller andre, som optræder på vegne af selskaber, foreninger, fonde o.l.

2.5  LOU Advokater opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

2.6  Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som LOU Advokater leverer til klienten i forbindelse med sagen, men LOU Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

3. Honorar, fakturering og klientmidler

3.1  LOU Advokater fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af LOU Advokaters ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat. Vi kan anmode klienten om at indbetale et depositum for vores honorar.

3.2  Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honorarer.

3.2.2   I forbindelse med berigtigelse af ejendomshandler afregnes hos klienten bistand til den anden part i handelen, hvis denne ikke har etableret digital signatur og vi derfor skal fremskaffe tinglysningsfuldmagt mv.

3.3  I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

3.4  Normalt fakturerer LOU Advokater kvartalsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

3.5  Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Fakturabeløbet er betalbart uden hensyn til lokale skatter i klientens domicilland.

3.6  Alle klientmidler, der betros LOU Advokater, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

4.  Fortrolighed, habilitet og insiderregler

4.1  LOU Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle i LOU Advokater er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har LOU Advokater sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

4.2  Alle i LOU Advokater er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

4.3  LOU Advokater har etableret særlige regler og procedurer, som har til formål at imødegå interessekonflikter ved modtagelse af sagen og at håndtere interessekonflikter, som eventuelt måtte opstå undervejs. I det omfang, der vurderes at være eller eventuelt kunne opstå interessekonflikter, adviseres klienterne straks herom med opfordring til at søge advokatbistand andetsteds.

4.4  LOU Advokater samarbejder, efter aftale med klienten, med andre om ydelse af bistand, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som LOU Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

5.  Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

5.1  LOU Advokater er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

5.2  Ansvaret er dog for såvel LOU Advokater som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 50 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 50 mio. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.

5.3  LOU Advokater og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

5.4  LOU Advokaters partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som LOU Advokater har henvist klienten til, ligesom LOU Advokater og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som LOU Advokatr efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

5.5  Advokater hos LOU Advokater er ansvarsforsikret i TRYG Forsikring og omfattet af firmaets garantiordning tegnet hos TRYG Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokat- og bestyrelsesarbejde udøvet af LOU Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

5.6  Advokaterne hos LOU Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

5.7  De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

6.  Lovvalg og værneting

6.1  LOU Advokaters rådgivning og disses forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

6.2  Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.