Virksomhedsoplysninger

LOU Advokater P/S er etableret på følgende adresser:
CVR nr. 38718924

  • Skindergade 38, 1. 1159 København K
  • Søndergade 44, 3. sal, 8000 Aarhus C
  • Østergrave 4, 3. sal 8900 Randers C
  • Gothersgade 2, 8800 Viborg

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 70 300 500 eller på info@lou.dk

LOU Advokater er organiseret som et partnerselskab, for tiden ejet af 11 partnere, hvoraf ingen er organiseret som selskab med begrænset ansvar.

Advokaterne hos LOU Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos LOU Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LOU Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

LOU Advokater anvender standardiserede forretningsbetingelser.

LOU Advokater anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting som anført i forretningsbetingelser.

LOU Advokater giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som advokatfirmaet har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter. LOU Advokater har udarbejdet interne retningslinjer herfor.

Advokaterne hos LOU Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af LOU Advokater P/S og/eller utilfredshed med en af LOU Advokaters advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Bankforbindelser:
LOU Advokater benytter sig af klientbankkonti i klientens pengeinstitut.

Hovedklientkonto føres i Danske Bank.

I henhold til Lov om Indskyder- og Investorgarantiordning (indskydergarantiordningen) §§ 10-12 dækker garantiformuen midler i et pengeinstitut indtil et beløb svarende til 100.000 EURO pr. indskyder opgjort med fradrag af pågældende indskyders evt. forfaldne forpligtelser overfor det pågældende pengeinstitut. Dækningsmaksimummet er gældende for indskyderens samlede indskud i pengeinstituttet uanset antallet af konti og omfatter også indskyderens indestående på klientbankkonti. Der gælder særlige regler for indskud i forbindelse med med handel med fast ejendom. Se nærmere om indskydergarantiændringer på www.gii.dk og se lovteksten HER.

Hvidvask
Formålet med hvidvaskloven er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder en række pligter med henblik på at opfylde dette formål, herunder at indhente og opbevare oplysninger om klienters identitet, at gøre notater om klientens formodede formål med sagen og at underrette Advokatsamfundet m.fl. i tilfælde af mistanke.

LOU Advokater anmoder derfor vore klienter om følgende dokumentation:
Personer: Pas eller kørekort.
Selskaber: Opdateret udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen + kopi af seneste årsregnskab til konstatering af ejerforhold, kopi af pas eller kørekort for den registrerede direktion samt for selskabets ejere. Ejes selskabet i en koncern, indhentes oplysningerne for de ultimative ejere.
Oplysningerne gemmes i mindst 5 år.

LOU Advokater har udarbejdet interne retningslinjer for overholdelse af hvidvaskreglerne.

Interessekonflikter
LOU Advokater giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som advokatfirmaet har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter.
LOU Advokater har udarbejdet interne retningslinjer herfor.

Forsikring
LOU Advokater har lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning i forsikringsselskabet Tryg med police nr. 674 21.268.

Indhold på hjemmeside
Tekst, billeder, video og andet indhold på denne hjemmeside er beskyttet efter den til enhver tid gældende ophavsretslov. LOU Advokater forbeholder sig retten til anvendelse af indholdet, jf. ophavsretslovens § 11b, stk. 2 og DSM-direktivet art. 4.