Samtykkeerklæring, ejendomshandler

Advokatfirmaet, LOU Advokater P/S, CVR-nr.: 38718924, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, må som dataansvarlig kun behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen heraf er lovlig i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Dermed skal sikres et lovligt behandlingsgrundlag for samtlige behandlinger, som advokatfirmaet bruger dine personoplysninger til. Advokatfirmaet har vurderet, at en del af disse behandlinger kræver dit samtykke[1]+[2].

Nærværende samtykkeerklæring tjener dermed formålet, at opfylde advokatfirmaets forpligtelse til at sikre et lovligt behandlingsgrundlag for nedenstående databehandlingsaktiviteter, hvori dine personoplysninger indgår. Hvorvidt du vælger at samtykke til de enkelte behandlinger, er frivilligt. Dermed vil det ikke have negative konsekvenser for dig, hvis du vælger at afslå at give samtykke.

Ved afkrydsning af nedenstående samtykker du til, at advokatfirmaet må foretage nedenstående konkretiserede databehandlingsaktiviteter.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage for hver enkelt behandlingsaktivitet, der er nævnt ovenfor[3]. Tilbagekaldelsen kan fremsendes til gdpr@ldd.dk, alternativt kan du rette telefonisk henvendelse på tlf.nr. 70 300 500.

Tilbagekaldelsen af samtykket kan imidlertid ikke ske med tilbagevirkende kraft, hvorfor virkningen af tilbagekaldelsen i udgangspunktet vil være, at advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger fremover ikke må finde sted.

Videregivelse af dit CPR-nr.:
Du giver hermed samtykke til, at advokatfirmaet må indsamle, opbevare og videregive dit CPR-nr. til den for ejendomshandlen relevante ejendomsmægler samt sælgers rådgiver, hvilket sker med henblik på tinglysning af dine rettigheder over ejendommen, idet Tinglysningsretten kræver dit CPR-nr. hertil.

Du giver samtykke til behandlingen ved følgende afkrydsning[4]:

Databeskyttelsesloven (uddrag):
§ 6. Behandling af personoplysninger må finde sted, hvis mindst en af betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt.

§ 11, stk. 2. Private må behandle oplysninger om personnummer, når […] 2) den registrerede har givet samtykke hertil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7,

Databeskyttelsesforordningen (uddrag):
Artikel 4.
I denne forordning forstås ved:
11) »samtykke« fra den registrerede: enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling

Artikel 6, stk. 1.  Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:
a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Artikel 7
1. Hvis behandling er baseret på samtykke, skal den dataansvarlige kunne påvise, at den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger.

2. Hvis den registreredes samtykke gives i en skriftlig erklæring, der også vedrører andre forhold, skal en anmodning om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. Enhver del af en sådan erklæring, som udgør en overtrædelse af denne forordning, er ikke bindende.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Inden der gives samtykke, skal den registrerede oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det.

4. Ved vurdering af, om samtykke er givet frit, tages der størst muligt hensyn til, bl.a. om opfyldelse af en kontrakt, herunder om en tjenesteydelse, er gjort betinget af samtykke til behandling af personoplysninger, som ikke er nødvendig for opfyldelse af denne kontrakt.


[1] Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11 indeholder definitionen af et samtykke: ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.”
[2] Det følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 2, at samtykke kan anvendes som behandlingsgrundlag.
[3] Din ret hertil følger af databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.
[4] Samtykket gives i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 samt databeskyttelsesforordningens artikel 7