Information om behandling af dine personoplysninger, Oplysningsskrivelse kreditor

LOU Advokater P/S har, som dataansvarlig, pligt til at oplyse dig om behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig[1]. Såfremt du har nogle spørgsmål til behandlingen, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til advokaten, alternativt pr. e-mail gdpr@lou.dk.

Identitet           
Advokatfirmaets oplysninger er LOU Advokater P/S ( herefter advokatfirmaet ), CVR-nr.: 38718924, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, Danmark.

Formål               
Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger med henblik på at bistå dig med juridisk bistand i overensstemmelse med den fremsendte sagsbekræftelse, herunder:

  • at inddrive et retskrav for dig,
  • at kunne komme i kontakt med dig,
  • at sikre dokumentation i tilfælde af en tvist,
  • at overholde advokatfirmaets pligter i henhold til dansk lovgivning, se straks nedenfor.

Advokatfirmaets legale pligter er blandt andet fremsendelse af oplysningsskrivelse i medfør af databeskyttelseslovgivningen, iagttagelse af bogføringslovens regler, særligt bogføringslovens § 10, stk. 1, kravet om god advokatskik samt iagttagelse af inkassolovgivningen samt retsplejelovens bestemmelser.

Hvilke personoplysninger?
Advokatfirmaet vil behandle følgende kategorier af oplysninger om dig:

Kontaktoplysninger; navn, adresse, telefonnummer samt e-mail. CVR-nummer. Generelle inkassooplysninger; oplysninger om restancen, såsom oplysninger om hovedstol, renter samt påløbne gebyrer.

Grundlag for behandling        
Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger baseres på databeskyttelsesforordningens artikel 6. Advokatfirmaets behandling af dine almindelige, herunder eventuelle fortrolige personoplysninger foretages på baggrund af advokatopdraget[2], advokatfirmaets nødvendighed for at overholde dets retlige forpligtelser[3] samt firmaets forfølgelse af dets legitime interesser[4].

Legitime interesser               
Som anført ovenfor behandler advokatfirmaet nogle af dine almindelige personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning (kaldet interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, der begrunder behandlingen er følgende:

  1. advokatfirmaets interesse i at kunne komme i kontakt med dig,
  2. advokatfirmaets interesse i sikring af inddrivelsens gennemførelse, hvormed nogle af dine personoplysninger, navnlig dine kontaktoplysninger samt oplysninger om gælden, videregives til de relevante aktører, såsom fogedretten,
  3. advokatfirmaets interesse i opbevaringen af dokumentation til en eventuel tvist.

Dine interesser, grundlæggende rettigheder- og frihedsrettigheder, går ikke forud for firmaets førnævnte legitime interesser.

Modtagere       
Advokatfirmaets juridiske bistand nødvendiggør en videregivelse eller overladelse af dine personoplysninger til en række modtagere[5] med henblik på at opfylde de formål, hvortil dine personoplysninger er indsamlet. Formålene med firmaets behandlingsaktiviteter er beskrevet under punktet formål.

Advokatfirmaet foretager elektronisk indtastning og/eller behandling af samtlige af dine personoplysninger, hvormed personoplysningerne overlades til firmaets IT-leverandør, p.t. UNIK System Design A/S, CVR-nr.: 17512692. UNIK System Design A/S behandler ikke direkte dine personoplysninger, men har i visse henseender fuld adgang til samtlige oplysninger indeholdt i systemet, da UNIK overvåger og sikrer systemdriften.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med gældsinddrivelsen, vil dine personoplysninger, såsom navn, adresse og fordringsgrundlag kunne blive videregivet til Danmarks Domstole, f.eks. fogedretten, med henblik på at opnå betaling gennem gennemførelse af en fogedforretning, såfremt det skyldige krav ikke indbetales rettidigt.

Opbevaring/slettefrister          
Advokatfirmaet vil kontinuerligt under og efter retssagen foretage en vurdering af, hvornår opbevaringen af dine personoplysninger helt eller delvist ikke længere er nødvendig i forhold til formålene, som dine enkelte personoplysninger oprindeligt blev indsamlet til. Formålene med behandlingen er beskrevet oven for.

Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[6]. Personoplysningerne, som indgår i advokatfirmaets dokumentation for efterlevelse af databeskyttelsesforordningen, vil opbevares tillige i 5 år[7].

Advokatfirmaet vil dog slette dine personoplysninger efter en absolut frist på 10 år efter sagens arkivering[8]. Førnævnte slettefrister kan fraviges, såfremt en helhedsvurdering af samtlige relevante forhold tilsiger andet. Til fastlæggelsen af tidsrummet vil følgende kriterier tillægges betydning:

  • Hvorvidt advokatfirmaet har et dokumentationsbehov overfor dig eller tredjemand, herunder med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Hvorvidt opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendigt af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.
  • Din interesse i at personoplysningerne slettes.

Rettigheder     
Din ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Din ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Din ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Din ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig[9].

Din ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Din ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage?               
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] Advokatfirmaets oplysningspligt følger af databeskyttelsesforordningens artikel 13.
[2] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvormed de personoplysninger, der er nødvendig for advokatfirmaets overholdelse af dets pligter, kan behandles.
[3] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvormed de personoplysninger, der er nødvendig for advokatfirmaets overholdelse af dets legale pligter, kan behandles.
[4] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Grundlaget forklares nedenfor under punktet ”Legitime interesser”.
[5] Begrebet modtager defineres i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 9, som: ”En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil oplysningerne meddeles, uanset om der er tale om en tredjemand.”
[6] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
[7] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[8] Den absolutte slettefrist på 10 år er fastlagt ud fra den forældelseslovens absolutte forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 2-4, idet dette i udgangspunktet udgør den absolutte forældelse for advokatfirmaets rådgiveransvar, ligesom dette udgør forældelsesfristen for krav, hvis eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 1-3.
[9] Du har i udgangspunktet ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: 1) hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, har du ret til begrænsning af behandlingen indtil advokatfirmaet har haft mulighed for, at fastslå om dine personoplysningerne er korrekte, 2) hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlige, og du modsætter dig sletningen af dine personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelse af dine personoplysninger begrænses, 3) hvis advokatfirmaet ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingen, men oplysningerne er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller 4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, da du dermed har ret til begrænsning af behandlingen indtil advokatfirmaet har haft mulighed for at kontrollere om firmaets legitime interesser går forud for dine legitime interesser.