Information om behandling af dine personoplysninger, Oplysningsskrivelse debitor

LOU Advokater P/S har, som dataansvarlig, pligt til at oplyse dig om behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig[1]. Såfremt du har nogle spørgsmål til behandlingen, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til advokaten, alternativt pr. e-mail gdpr@lou.dk.

Identitet           
Advokatfirmaets oplysninger er LOU Advokater P/S ( herefter advokatfirmaet ), CVR-nr.: 38718924, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, Danmark.

Formål               
Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger med henblik på:

 • at inddrive et retskrav for vores klient,
 • at kunne komme i kontakt med dig,
 • at sikre dokumentation i tilfælde af en tvist,
 • at overholde advokatfirmaets pligter i henhold til dansk lovgivning, se straks nedenfor.

Advokatfirmaets legale pligter er blandt andet fremsendelse af oplysningsskrivelse i medfør af databeskyttelseslovgivningen, iagttagelse af bogføringslovens regler, særligt bogføringslovens § 10, stk. 1, kravet om god advokatskik samt iagttagelse af inkassolovgivningen samt retsplejelovens bestemmelser.

Hvilke personoplysninger?
Advokatfirmaet vil behandle følgende kategorier af oplysninger om dig:

Kontaktoplysninger; navn, adresse, telefonnummer samt e-mail. CPR-nummer. Bankoplysninger; dit registreringsnummer og kontonummer, navnet på din bank. Generelle inkassooplysninger; oplysninger om din restance, såsom oplysninger om hovedstol, renter samt påløbne gebyrer, oplysninger om en eventuel afdragsordning samt eventuel indgivet insolvenserklæring.

Inddrivelsen af retskravet sker ved udenretligt inddrivelse, ved at opnå fundament for kravet og ved potentielt at gennemføre fogedretning og tvangsauktion. I forbindelse med afholdt fogedretsmøde, vil advokatfirmaet behandle følgende kategorier af oplysninger om dig:

Personlige forhold; Din arbejdsstilling, din månedlige indtægt, anslået månedligt rådighedsbeløb, eventuelt hjemmeboende børn, civilstatus, herunder oplysninger om eventuel ægtefælle/samlever og dennes månedlige indtægt. Følsomme oplysninger; Oplysninger om helbred. Boligforhold; Oplysninger om eventuel fast ejendom, herunder friværdi samt gæld, oplysninger om eventuel lejemål, herunder depositum, indskud samt navn på udlejer, oplysninger om eventuel andelsbolig eller øvrige ejendomme. Oplysninger om strafbare forhold. Udlægsegnede effekter; Oplysninger om eventuelle biler, andre køretøjer, både, elektronisk, såsom TV, smartphone, tablet og computer, værdifuldt indbo, sportsrekvisitter, dyr, indestående i bank, værdipapirer, arv, gaver, overskydende skat eller andet. Tilgængelige personoplysninger; Tilgængelige personoplysninger indhentet fra Google, Facebook, Tinglysning.dk, RKI samt andre medier. Selvstændigt erhvervsdrivende; Oplysninger om varelager, udestående fordringer, driftsmidler, tilgodehavender og virksomhedspant.

Grundlag for behandling         
Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med den juridiske bistand baseres hovedsageligt på databeskyttelsesforordningens artikel 6. Advokatfirmaets behandling af dine almindelige, herunder eventuelle fortrolige personoplysninger foretages på baggrund af advokatfirmaets nødvendighed for at overholde dets retlige forpligtelser[2] samt firmaets forfølgelse af dets legitime interesser[3].

Advokatfirmaet vil behandle dit CPR-nr., hvilket vil ske, hvis du har givet samtykke til firmaets behandling[4], hvis videregivelsen er påkrævet af en offentlig myndighed[5], f.eks. Fogedretten, eller behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[6].

Advokatfirmaet vil behandle dine følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares[7], eller såfremt du har offentliggjort sådanne oplysninger[8].

Advokatfirmaet vil endvidere behandle oplysninger om eventuelle strafbare forhold, hvis det er nødvendigt til varetagelse af firmaets forfølgelse af dets legitime interesser[9].

Legitime interesser                  
Som anført ovenfor behandler advokatfirmaet nogle af dine almindelige personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold på baggrund af en interesseafvejning (kaldet interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, der begrunder behandlingen er følgende:

 1. advokatfirmaets interesse i at kunne komme i kontakt med dig,
 2. advokatfirmaets interesse i sikring af inddrivelsens gennemførelse, hvormed nogle af dine personoplysninger, navnlig dine kontaktoplysninger samt oplysninger om gælden, videregives til de relevante aktører, såsom fogedretten,
 3. advokatfirmaets interesse i behandling af dine personoplysninger med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
 4. advokatfirmaets interesse i opbevaringen af dokumentation til en eventuel tvist.

Dine interesser, grundlæggende rettigheder- og frihedsrettigheder, går ikke forud for firmaets førnævnte legitime interesser.

Modtagere       
Advokatfirmaets juridiske bistand nødvendiggør en videregivelse eller overladelse af dine personoplysninger til en række modtagere[10] med henblik på at opfylde de formål, hvortil dine personoplysninger er indsamlet. Formålene med firmaets behandlingsaktiviteter er beskrevet under punktet formål.

Advokatfirmaet foretager elektronisk indtastning og/eller behandling af samtlige af dine personoplysninger, hvormed personoplysningerne overlades til firmaets IT-leverandør, p.t. UNIK System Design A/S, CVR-nr.: 17512692. UNIK System Design A/S behandler ikke direkte dine personoplysninger, men har i visse henseender fuld adgang til samtlige oplysninger indeholdt i systemet, da UNIK overvåger og sikrer systemdriften.

Debitorregistret samt RKI
Advokatfirmaet kan videregive en række af dine personoplysninger, såsom navn, adresse og økonomiske oplysninger til Bisnode Danmark A/S, CVR-nr.: 24205215 (debitorregistret) og Experian A/S, CVR-nr.: 63670928 (RKI) med henblik på registrering som dårlig betaler, såfremt et skyldigt krav, hvorpå der er fundament, ikke indbetales rettidigt.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med gældsinddrivelsen, vil dine personoplysninger, såsom navn, adresse og fordringsgrundlag kunne blive videregivet til Danmarks Domstole, f.eks. fogedretten, med henblik på at opnå betaling gennem gennemførelse af en fogedforretning, såfremt et skyldigt krav ikke indbetales rettidigt.

I forlængelse af et gennemført telefonretsmøde, vil dine personoplysninger, såsom navn, adresse, kontaktinformationer, fødselsdato, udlægsegnede aktiver og økonomiske forhold i øvrigt, blive videregivet til advokatfirmaets klient.

I forbindelse med afhændelse af aktiver, hvori der er taget udlæg, vil dine personoplysninger, såsom dit navn, dokumentation for udlægget samt andre nødvendige personoplysninger, blive videregivet til fogedretten med henblik på gennemførelse af tvangsauktionen.

Andre kilder                                
Advokatfirmaet modtager i visse tilfælde personoplysninger om dig fra andre kilder end fra dig selv.

Da personoplysningerne er indsamlet fra en anden kilde, vil nedenstående oplysninger opfylde de indholdsmæssige krav i databeskyttelsesforordningens § 14 stk. 1, litra d samt stk. 2, litra f.

Advokatfirmaet har modtaget dine personoplysninger, typisk dine kontaktoplysninger, oplysninger om gælden, såsom hovedstol, renter og gebyrer, oplysninger om en eventuel afdragsordning, fra firmaets klient, som har et retskrav mod dig. I nogle tilfælde modtager advokatfirmaet tillige dit CPR-nr. fra klienten til brug for inddrivelse af retskravet ved Danmarks Domstole samt sikring af en entydig identifikation af dig.

Såfremt der ikke sker betaling af det skyldige beløb opgjort i det fremsendte påkrav, eller sagen af anden grund sendes til fogedforretning, vil advokatfirmaet forinden fogedretsmødets afholdelse indsamle personoplysninger om dig angående din økonomiske situation samt oplysninger om, hvilke aktiver, som du ejer. Personoplysningerne, såsom almindelige og følsomme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold, vil blive indsamlet fra tinglysning.dk og tilgængelige medier, såsom Facebook, RKI, Google samt andre medier.

Opbevaring/slettefrister          
Advokatfirmaet vil kontinuerligt under og efter gældsinddrivelsen foretage en vurdering af, hvornår opbevaringen af dine personoplysninger helt eller delvist ikke længere er nødvendig i forhold til formålene, som dine enkelte personoplysninger oprindeligt blev indsamlet til. Formålene med behandlingen er beskrevet oven for.

Dine personoplysninger, der indgår i advokatfirmaets bogføringsmateriale, opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører[11]. Personoplysningerne, som indgår i advokatfirmaets dokumentation for efterlevelse af databeskyttelsesforordningen, vil opbevares i 5 år[12].

Advokatfirmaet vil dog slette dine personoplysninger efter en absolut frist på 10 år efter sagens arkivering[13]. Førnævnte slettefrister kan fraviges, såfremt en helhedsvurdering af samtlige relevante forhold tilsiger andet. Til fastlæggelsen af tidsrummet vil følgende kriterier tillægges betydning:

 • Hvorvidt advokatfirmaet har et dokumentationsbehov overfor dig eller tredjemand, herunder med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Hvorvidt opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendigt af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.
 • Din interesse i at personoplysningerne slettes.

Nødvendige informationer
Du er lovforpligtet til under afholdte fogedretsmøder m.v., at give de oplysninger, som fogedretten finder informationer nødvendige til gennemførelse af tvangsfuldbyrdelsen[14]. Såfremt du tilbageholder de nødvendige oplysninger, kan fogedretten ved kendelse bestemme, at du ved politiets foranstaltning skal tages i forvaring indtil du indvilliger i at opfylde din oplysningspligt. Såfremt du afgiver urigtige oplysninger vil du kunne straffes med bøde eller fængsel[15].

Rettigheder     
Din ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig i forbindelse med gældsinddrivelsen samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Din ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig i forbindelse med inddrivelsen.

Din ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Din ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig i forbindelse med gældsinddrivelsen, begrænset[16].

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Din ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Din ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage?               
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] Advokatfirmaets oplysningspligt følger af databeskyttelsesforordningens artikel 14.
[2] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvormed de personoplysninger, der er nødvendig for advokatfirmaets overholdelse af dets legale pligter, der påhviler firmaet i medfør af databeskyttelseslovgivningen, bogføringsloven, kravet om god advokatskik samt inkassolovgivningen og retsplejeloven, kan behandles.
[3] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Grundlaget forklares nedenfor under punktet ”Legitime interesser”.
[4] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
[5] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
[6] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, der henviser til lovens § 7, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
[7] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
[8] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, der henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.
[9] Behandlingsgrundlaget følger af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt., jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10.
[10] Begrebet modtager defineres i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 9, som: ”En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil oplysningerne meddeles, uanset om der er tale om en tredjemand.”
[11] Advokatfirmaets forpligtelse hertil følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
[12] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
[13] Den absolutte slettefrist på 10 år er fastlagt ud fra den forældelseslovens absolutte forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 2-4, idet dette i udgangspunktet udgør den absolutte forældelse for advokatfirmaets rådgiveransvar, ligesom dette udgør forældelsesfristen for krav, hvis eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 1-3.
[14] Din oplysningspligt følger af retsplejelovens § 497, stk. 1 samt sanktionen af retsplejelovens § 497, stk. 2.
[15] Dette følger af straffelovens § 162.
[16] Du har i udgangspunktet ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: 1) hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, har du ret til begrænsning af behandlingen indtil advokatfirmaet har haft mulighed for, at fastslå om dine personoplysningerne er korrekte, 2) hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlige, og du modsætter dig sletningen af dine personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelse af dine personoplysninger begrænses, 3) hvis advokatfirmaet ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingen, men oplysningerne er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller 4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, da du dermed har ret til begrænsning af behandlingen indtil advokatfirmaet har haft mulighed for at kontrollere om firmaets legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter