ONLINE CHAT

LOU Advokaters ONLINE CHATFUNKTION

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os, som led i din benyttelse af vores chatfunktion.

LOU ADVOKATERs behandling af dine personoplysninger omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail), og øvrige relevante og saglige oplysninger, som er nødvendig for vores rådgivning i dit konkrete tilfælde, såsom oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn, gæld samt bank- og kontooplysninger.

Advokatfirmaet vil som udgangspunkt ikke behandle dine følsomme personoplysninger. Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at LOU ADVOKATER behandler dine følsomme personoplysninger, hvis en sådan behandling har betydning for dit spørgsmål. Såfremt vi behandler dine følsomme personoplysninger vil det typisk være oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger med henblik på at kommunikere med dig via vores online chatfunktion.

Advokatfirmaet vil alene behandle dine følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, hvis behandlingen heraf er nødvendigt for dine konkrete spørgsmål, hvilket vil være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Vi behandler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail) for at fastslå din identitet og varetage kommunikationen med dig.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på at undersøge muligheden for og opfylde et fremtidigt klientforhold med dig[1], med henblik på at fastslå, gøre gældende og forsvare din retsstilling i forhold til dine spørgsmål[2] og med henblik på at overholde advokatfirmaets retlige pligter[3].

Advokatfirmaets retlige pligter er blandt andet iagttagelse af firmaets databeskyttelsesretlige pligter, såsom fremsendelse af nærværende underretningsskrivelse m.v., iagttagelse af kravet om god advokatskik i forbindelse med foretagelse af interessekonfliktundersøgelse samt sikker transmission af oplysninger.

LOU ADVOKATER har endvidere en legitim interesse i at besvare din henvendelse. En interesse, der overstiger dine rettigheder, i det du selv – frivilligt – har indledt dialogen med os[4].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til varetagelse af dine spørgsmål eller opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

I forbindelse med vores behandling af sagen overlader vi herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os.

 

En af vores databehandlere er tawk.to, som opbevarer dine personoplysninger på en amerikansk server. Tawk.to behandler dine oplysninger sikkert, da databehandleren har opnået certificering i henhold til Privacy Shield. Overførslen af dine personoplysninger fra EU til USA sker dermed i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2. Du kan læse mere om tawk.to´s privatlivspolitik her, herunder hvilke underdatabehandlere, som dine personoplysninger videregives til.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe dialogen verserer, og i en rimelig periode efter dialogens afslutning.

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer dialogen og eventuelt fremsendte dokumenter, herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Dine personoplysninger, som indgår i LOU ADVOKATER GDPR-dokumentation vil blive opbevaret i 5 år, regnet fra tidspunktet for advokatfirmaets enkelte databeskyttelsesretlige pligt[5].

NØDVENDIGE OPLYSNINGER?
Du har ikke en pligt til at give LOU ADVOKATER dine personoplysninger og det vil ikke rumme nogen konsekvens for dig, hvis du ikke gør det. LOU ADVOKATER kan dog ikke varetage dine interesser eller yde tilstrækkelig juridisk rådgivning, hvis du tilbageholder nødvendige personoplysninger, hvilket vil medføre, at den pågældende advokat ikke kan påtage sig sagen.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
[2] GDPR artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.
[3] GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.
[4] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[5] Databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter